Cách viết thông báo thay đổi số điện thoại

Khi nào cần đăng ký số điện thoại trên giấy phép kinh doanh ? Thủ tục, hồ sơ thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh như gồm những gì ? Quý khách tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

1. Thực tế phát sinh

  • Khi công ty bạn thay đổi các nội dung trên giấy phép kinh doanh (ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ, thành viên…….), nếu trên giấy phép đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi chưa đăng ký số điện thoại, thì phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp của bạn phải làm thông báo bổ sung số điện thoại của doanh nghiệp, kèm theo các hồ sơ thay đổi khác nêu trên.
  • Khi công ty bạn thay đổi số điện thoại liên lạc, bạn muốn cập nhật lại số điện thoại mới trên giấy phép kinh doanh-> phát sinh nhu cầu thay đổi số điện thoại ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

2. Cơ sở pháp lý

Điều 63 Nghị định 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ.

Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

(Như vậy, việc đăng ký số điện thoại trên giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp phép lần đầu là bắt buộc, còn đăng ký số fax, email, website là không bắt buộc, doanh nghiệp đăng ký theo nhu cầu)

3. Quy trình thực hiện như sau:

Thành phần hồ sơ:

  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5) – Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021
  • Giấy ủy quyền (Trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật)

(Mỗi hồ sơ trên, cần chuẩn bị 1 bản, người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp: ký tên, đóng dấu (Không cần phải kèm theo biên bản họp, quyết định)

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Kết quả trả về.

Sau khi hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sau 3 ngày làm việc, kết quả trả về là: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản mới)

4. Mẫu thực tế: Thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DUY ANH

Số: 02/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày …. Tháng …. Năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DUY ANH

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0307716890

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp đăng ký cập nhật thông tin số điện thoại, số fax, địa chỉ email, website vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau

Điện thoại: 0918.0918.73 (Có thể đăng ký số đi động hoặc số bàn) Fax:

Email: [email protected] Website: tuvanduyanh.vn

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các giấy tờ gửi kèm:

-……………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

HOÀNG NGUYỄN

Download|tải mẫu Thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh 2022 (Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5) tại đây: