HIỆN NAY VIỆT NAM CÓ BAO NHIÊU THÀNH PHẦN KINH TẾ?

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mỗi quốc gia dân tộc có quy luật kinh tế riêng. Lênin đã đề xuất Chính sách kinh tế mới nhằm phát triển nền kinh tế đa thành phần và thay thế Chính sách cộng sản thời chiến. Các thành phần kinh tế chủ yếu trong thời kỳ này bao gồm kinh tế nông dân kiểu gia trưởng, sản xuất hàng hóa nhỏ, chủ nghĩa tư bản tư nhân, chủ nghĩa tư bản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh cho rằng, thời kỳ quá độ là một giai đoạn gian khổ và đấu tranh khốc liệt, giữa hai chế độ khác nhau, giữa hai sự lựa chọn. Ông cũng nhấn mạnh cần có những bước đi “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo hoàn cảnh” nhưng không nên vội vàng, mà phải tiến dần từng bước vững chắc. Hiện nay, Việt Nam đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy, hiện nay Việt Nam có bao nhiêu thành phần kinh tế và lợi ích của việc có nhiều thành phần kinh tế là gì? Bài viết hôm nay sẽ trả lời những câu hỏi này.

Chất Vấn Là Gì

 • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, diễn ra vào tháng 12 năm 1986 – Đại hội đổi mới, Đảng đã định rõ 5 thành phần chủ yếu của nền kinh tế bao gồm: Kinh tế XHCN (bao gồm quốc doanh, tập thể và gia đình), Kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ, Kinh tế tự túc, tự cấp, Kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân.
 • Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta đã quyết định phân chia thành 5 thành phần kinh tế: Kinh tế quốc doanh, Kinh tế tập thể, Kinh tế cá thể, Kinh tế tư nhân và Kinh tế tư bản nhà nước. Vì vậy, NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã rõ ràng chỉ ra: “Từ các hình thức sở hữu cơ bản như sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, đã hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen và hỗn hợp”.
 • Đại hội VIII (năm 1996) bao gồm 5 thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, Kinh tế hợp tác xã, Kinh tế cá thể, Kinh tế tiểu chủ và Kinh tế tư bản tư nhân và Kinh tế tư bản nhà nước.
 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề xuất sáu thành phần kinh tế cơ bản. Tại Đại hội IX vào năm 2001, sáu thành phần kinh tế bao gồm: thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế hợp tác xã, thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ, thành phần kinh tế tư bản tư nhân, thành phần kinh tế tư bản nhà nước, và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; kinh tế hỗn hợp thuộc sở hữu cổ phần.
 • Tại Đại hội X (năm 2006), có tổng cộng 5 thành phần kinh tế, bao gồm: thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế tập thể, thành phần kinh tế tư nhân (bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), thành phần kinh tế tư bản nhà nước, và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đại hội X khác với Đại hội IX ở điểm là đã sát nhập hai thành phần kinh tế kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư bản tư nhân thành một thành phần duy nhất, đó là kinh tế tư nhân. Lý do cho việc này là hai thành phần này có điểm chung là đều dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tài sản sản xuất. Bên cạnh đó, việc loại bỏ sự mặc cảm đối với kinh tế tư bản tư nhân sẽ làm cho việc nói về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân trở nên thuận lợi hơn.
 • Đại hội XI (năm 2011) bao gồm bốn thành phần kinh tế: thành phần kinh tế của nhà nước, thành phần kinh tế của các tập thể, thành phần kinh tế của các doanh nghiệp tư nhân (bao gồm kinh tế cá nhân, tiểu chủ và tư bản tư nhân) và thành phần kinh tế với vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Tại Đại hội XII (năm 2016), Đảng chúng ta đã nhấn mạnh đến 4 thành phần kinh tế sau: Thành phần kinh tế nhà nước; Thành phần kinh tế tập thể; Thành phần kinh tế tư nhân (bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và các thành phần kinh tế này đã được hình thành và tồn tại cho đến ngày nay.
 • 2.Thành phần kinh tế hiện nay của Việt Nam

  Căn cứ vào nguyên tắc chung và điều kiện hiện nay của Việt Nam, trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rằng hiện nay ở Việt Nam có bốn thành phần kinh tế nhà nước quan trọng như sau:

  – Thứ nhất là kinh tế nhà nước:

  Kinh tế thường tập trung vào các lĩnh vực quan trọng và các địa điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh.

  – Thứ hai là kinh tế tập thể, hợp tác xã:

  Kinh tế tập thể được xây dựng dựa trên sự hợp tác lợi ích chung giữa hai bên, sử dụng các phương pháp quản lý, vận hành và sản xuất hiện đại. Nhà nước cũng đã thiết lập các cơ chế và chính sách để hỗ trợ hợp tác xã trong việc cung cấp nguồn vốn, nhân lực, công nghệ và thị trường.

  – Thứ ba là kinh tế tư nhân;

  Nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân, chính quyền luôn khuyến khích sự phát triển của nó trong hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và đóng góp vốn vào các tập đoàn kinh tế do nhà nước quản lý.

  – Thứ tư là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

  Vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đóng góp vào chuyển giao công nghệ, quản lý và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong các thành phần kinh tế đã được liệt kê, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, và các thành phần kinh tế khác được bảo vệ bình đẳng theo luật pháp.

  3.Một số câu hỏi liên quan thường gặp?

  -Cơ cấu thành phần kinh tế là gì?

  Cơ cấu thành phần kinh tế được coi là cách thức tổ chức kinh tế trong đó mỗi phần tử cấu thành của nó là một thành phần kinh tế. Cách tổ chức này có thể được xem xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế hoặc theo từng ngành kinh tế, từng vùng địa lý. Nghiên cứu cơ cấu thành phần kinh tế được thực hiện nhằm đánh giá vị trí và vai trò của từng thành phần kinh tế trong sự phát triển của đất nước và từng ngành kinh tế, từng vùng địa lý.

  -Thành phần kinh tế là gì?

  Thành phần kinh tế là một phần trong khu vực kinh tế và đặc trưng bởi một hình thức sở hữu đặc biệt về tư liệu sản xuất. Thành phần kinh tế không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau để tạo thành cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau.

  -Ý nghĩa về mặt lịch sử của thành phần kinh tế?

  Sau khi cách mạng dân tộc dân chủ thành công, chúng ta đã chuyển sang thời kỳ chủ nghĩa xã hội và tiếp nhận di sản kinh tế từ nền sản xuất, bao gồm nhiều thành phần như kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư nhân. Những thành phần này vẫn có vai trò quan trọng trong việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta, do đó cần tiếp tục duy trì chúng.

  -Đối tượng sỡ hữu của thành phần kinh tế là gì?

  Các thành phần kinh tế của một đối tượng sở hữu bao gồm các tài sản hữu hình và vô hình đang được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau, mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu và đóng góp vào lợi ích chung.

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
  ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
  ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin