Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?…

Câu hỏi:

14/08/2022 7,507.

Phương án C là đáp án đúng.

Phương pháp:

Đếm các mặt của đa diện.

Cách giải:

Hình đa diện bên có 11 mặt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm  (ảnh 1)

Câu 2:

Cho hàm số y=lnx có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây ?

Cho hàm số y = lnx có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây ? (ảnh 1)

Câu 3:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình fx=m có 4 nghiệm phân biệt.

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị hàm số đường cong trong hình vẽ bên (ảnh 1)

Câu 4:

Tính thể tích của khối nón đỉnh S có đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD, trong đó hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a3 và góc ASB^=600.

Câu 5:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình logx(125x) + log2(5x) > 32 + log5(2x).

Câu 6:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong  (ảnh 1)

Câu 7:

Một hình nón có đỉnh nằm trên mặt cầu tâm O và có bán kính R = a. Đáy của hình nón là đường tròn giao của mặt cầu đó với mặt phẳng vuông góc với đường thẳng SO tại điểm H, với SH = 3a^2. Độ dài đường sinh l của hình nón là bao nhiêu?

Câu 8:

Tính sản của các nghiệm của phương trình log2x.Log4x.Log8x.Log16x=8124.

Câu 9:

Thể tích của khối chóp S.MNP có thể được tính bằng cách biết rằng SM=a3, ΔMNP là tam giác đều, và ΔSMN là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.

Câu 10:

Cho các số thực a, b, x > 0 và b, x ≠ 1 thỏa mãn logxa+2b3=logxa+logxb. Tính giá trị của biểu thức P = 2a2+3ab+b2a+2b−2 khi a > b.

Câu 11:

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ

Cho hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ (ảnh 1)

Câu 12:

Tính thể tích của khối tứ diện AMNP, trong đó hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc giữa mặt bên với đáy bằng 450. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC.

Câu 13:

Số lượng của một số loài vi khuẩn sau thời gian t (giờ) được ước tính bằng đẳng thức Q = Q0.E0,195t. Trong đó, Q0 là số lượng vi khuẩn ban đầu. Nếu số lượng vi khuẩn ban đầu là 5000 con, thì sau bao lâu có 100000 con.

Câu 14:

Khẳng định nào dưới đây là chính xác với a, b, x, y là các số thực dương không giống nhau?