[Mục lục] Hoạn phi thiên hạ – ♣ Pinky Palace ♣

Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Tên gốc: Đích nữ độc thê

Hoạn phi thiên hạ

Thể loại: Xuyên không, điền văn, trạch đấu, cung đấu, quyền đấu, đại thúc, sư đồ luyến, nam cường nữ cường, 1vs1, blah blah blah =))))

Độ dài: 314 chương.

Tình trạng edit: On going

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

GIỚI THIỆU

♥♥♥

Quyển Chính Văn: 150 chương

Chương 001 | Chương 002 | Chương 003 | Chương 004 | Chương 005

Chương 006 | Chương 007 | Chương 008 | Chương 009 | Chương 010

Chương 011 | Chương 012 | Chương 013 | Chương 014 | Chương 015

Chương 016 | Chương 017 | Chương 018 | Chương 019 | Chương 020

Chương 021 | Chương 022 | Chương 023 | Chương 024 | Chương 025

Chương 026 | Chương 027 | Chương 028 | Chương 029 | Chương 030

Chương 031 | Chương 032 | Chương 033 | Chương 034 | Chương 035

Chương 036 | Chương 037 | Chương 038 | Chương 039 | Chương 040

Chương 041 | Chương 042 | Chương 043 | Chương 044 | Chương 045

Chương 046 | Chương 047 | Chương 048 | Chương 049 | Chương 050

Chương 051 | Chương 052 | Chương 053 | Chương 054 | Chương 055

Chương 056 | Chương 057 | Chương 058 | Chương 059 | Chương 060

Chương 061 | Chương 062 | Chương 063 | Chương 064 | Chương 065

Chương 066_Thượng | Chương 066_Hạ | Chương 067_Thượng

Chương 067_Hạ | Chương 068 | Chương 069 | Chương 070

Chương 071 | Chương 072 | Chương 073 | Chương 074 | Chương 075

Chương 076 | Chương 077 | Chương 078 | Chương 079 | Chương 080

Chương 081 | Chương 082 | Chương 083 | Chương 084 | Chương 085

Chương 086 | Chương 087 | Chương 088 | Chương 089 | Chương 090

Chương 091 | Chương 092 | Chương 093 | Chương 094 | Chương 095

Chương 096 | Chương 097 | Chương 098 | Chương 099 | Chương 100

Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105

Chương 106 | Chương 107 | Chương 108 | Chương 109 | Chương 110

Chương 111 | Chương 112 | Chương 113 | Chương 114 | Chương 115

Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119 | Chương 120

Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124 | Chương 125

Chương 126 | Chương 127 | Chương 128 | Chương 129 | Chương 130

Chương 131 | Chương 132 | Chương 133 | Chương 134 | Chương 135

Chương 137 | Chương 138 | Chương 139 | Chương 140 | Chương 141

Chương 142 | Chương 143 | Chương 144 | Chương 145 | Chương 146

Chương 147 | Chương 148 | Chương 149a | Chương 149b | Chương 150

♥♥♥

Quyển Hoạn Thê: 100 chương

Chương 001 | Chương 002 | Chương 003 | Chương 004 | Chương 005

Chương 006 | Chương 007 | Chương 008 | Chương 009 | Chương 010a | Chương 10b

Chương 011 | Chương 012 | Chương 013 | Chương 014 | Chương 015

Chương 016 | Chương 017 | Chương 018 | Chương 019 | Chương 020

Chương 021 | Chương 022 | Chương 023 | Chương 024 | Chương 025

Chương 026 | Chương 027 | Chương 028 | Chương 029 | Chương 030

Chương 031 | Chương 032a | Chương 32b | Chương 033 | Chương 034 | Chương 035

Chương 036 | Chương 037 | Chương 038 | Chương 039 | Chương 040

Chương 041 | Chương 042 | Chương 043 | Chương 044 | Chương 045

Chương 046 | Chương 047 | Chương 048 | Chương 049 | Chương 050

Chương 051 | Chương 052 | Chương 053 | Chương 054 | Chương 055

Chương 056 | Chương 057 | Chương 058 | Chương 059 | Chương 060

Chương 061 | Chương 062 | Chương 063 | Chương 064 | Chương 065

Chương 066 | Chương 067 | Chương 068 | Chương 069 | Chương 070

Chương 071 | Chương 072 | Chương 073 Thượng _ Hạ | Chương 074 | Chương 075

Chương 076 | Chương 077 | Chương 078 | Chương 079 | Chương 080

Chương 081 | Chương 082 | Chương 083 | Chương 084 | Chương 085

Chương 086 | Chương 087 | Chương 088 | Chương 089 | Chương 090

Chương 091 | Chương 092 | Chương 093 | Chương 094 | Chương 095

Chương 096 | Chương 097 | Chương 098 | Chương 099 | Chương 100

♥♥♥

Quyển Nộ Hải Yêu Lan: 58 chương

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05

Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35

Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55

Chương 56 | Chương 57 | Chương 58

♥♥♥

Kết thúc

Đại kết cục (thượng) | Đại kết cục (trung)

Đại kết cục (hạ) 1 | Đại kết cục (hạ) hết

♥♥♥

Lời cuối sách: Đại điển đăng cơ

Đại điển đăng cơ (thượng) | Đại điển đăng cơ (hạ)

♥♥♥

Ngoại truyện: Chưa kết thúc

Tiểu nhi khó dưỡng (Một) | Tiểu nhi khó dưỡng (Hai)

Tiểu nhi khó dưỡng (Ba) | Tiểu nhi khó dưỡng (Bốn)

Tiểu nhi khó dưỡng (Năm) | Tiểu nhi khó dưỡng (Sáu)

Bạch Ngọc (Một) | Bạch Ngọc (Hai)

♥♥♥

~ EBOOK ~

Quyển 1: Chính văn

Quyển 2: Hoạn thê

Quyển 3: Nộ hải yêu lan + Kết thúc

Quyển 4: Ngoại truyện