Tính bằng cách hợp lí: 4,38 − 1,9 0,62 [(−100). (−1,6)] : (−2) (2,4 . 5,55) : 1,11

Với giải Thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán lớp 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Các phép tính với số thập phân – Chân trời sáng tạo

Thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng cách hợp lí:

a) 4,38 − 1,9 + 0,62;

b) [(−100). (−1,6)] : (−2);

c) (2,4 . 5,55) : 1,11;

d) 100 . (2,01 + 3,99).

Lời giải:

a) 4,38 − 1,9 + 0,62

= 4,38 + 0,62 − 1,9 (Tính chất giao hoán)

= 5 − 1,9

= 3,1.

b) [(−100). (−1,6)] : (−2)

= 100 . 1,6 : (−2)

= 160 : (−2)

= −(160 : 2)

= −80.

c) (2,4 . 5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11) (Tính chất chia một tích cho một số)

= 2,4 . 5

= 12.

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Hoạt động khám phá 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: a) Thực hiện các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ? 12,3 − 5,67 = ?; b) Áp dụng…

Thực hành 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính: a) 3,7 – 4,32; b) -5,5 + 90,67; c) 0,8 – 3,1651; d) 0,77 – 5,3333…

Vận dụng 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa: Chất béo: 0,3 g; Kali: 0,42 g. Em hãy cho biết…

Hoạt động khám phá 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: a) Thực hiện các phép tính sau: 1,2 . 2,5; 125 : 0,25. b) Thực hiện lại các phép…

Thực hành 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau: a) 20,24 . 0,125; b) 6,24 : 0,125; c) 2,40 . 0,875; d) 12,75…

Vận dụng 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Cho biết một quả chuối nặng 100 g có chứa: Đường: 12,1 g; Protein: 1,1 g. Em hãy cho…

Hoạt động khám phá 3 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: a) Cho hai số thập phân x = 14,3 và y = 2,5. Hãy tính x . y và x : y. b) Hãy dùng…

Thực hành 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau: a) (−45,5) . 0,4; b) (−32,2) . (−0,5); c) (−9,66) : 3,22…

Hoạt động khám phá 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh kết quả của các phép tính: a) 2,1 + 3,2 và 3,2 + 2,1; b) (2,1 + 3,2) + 4,5…

Vận dụng 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo công thức S = πR mũ 2 với…

Thực hành 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng cách hợp lí: a) 14,7 + (−8, 4) + (−4,7); b) (−4,2) . 5,1 + 5,1 . (−5,8); c) −0,4…

Bài 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau: a) 32 − (−1,6); b) (−0,5) . 1,23; c) (−2,3) + (−7,7); d) 0,325 − 3,21…

Bài 2 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính: a) (−8,4) . 3,2; b) 3,176 − (2,104 + 1,18); c) −(2,89 − 8,075) + 3,14…

Bài 3 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng cách hợp lí: a) (−4,5) + 3,6 + 4,5 + (−3,6); b) 2,1 + 4,2 + (−7,9) + (−2,1) + 7,9; c) (-3,6)…

Bài 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm…

Bài 5 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là…

Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức C = 2πR với π = 3,142…