Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) có chứa tất cả bao nhiêu loại ion…

Câu hỏi:

20/05/2022 43,989.

Đáp án C

Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của nước) có chứa tất cả bao nhiêu loại ion (ảnh 1)

Vậy có tất cả số ion là:

H+, H2PO4, HPO42-, PO43-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch A được tạo thành bằng cách trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và 100 ml dung dịch KOH 0,5M. Hãy tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch.

Câu 2:

Có tổng cộng 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa duy nhất 1 cation và 1 anion từ các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch này bao gồm:

Câu 3:

Nếu pha trộn 200ml dung dịch HCl 1M với 300ml dung dịch HCl 2M mà không làm co giãn thể tích, thì dung dịch mới có nồng độ mol/l là:

Câu 4:

Có tổng cộng 5 dung dịch được đựng riêng biệt trong 5 ống nghiệm. Các dung dịch này bao gồm (NH4)2SO4, FeCl3, Cr(NO3)3, K2CO3 và AlCl3. Ta tiến hành thêm dung dịch Ba(OH)2 vào từng dung dịch trên đến khi dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, ta xác định số ống nghiệm có kết tủa.

Câu 5:

Tính hàm lượng mol NO3- trong dung dịch HNO3 10% (D=1,054 g/ml).

Câu 6:

Các chất trong chuỗi nào sau đây đồng thời phản ứng với dung dịch kiềm mạnh và dung dịch axit mạnh?

Câu 7:

So sánh khả năng dẫn điện của các chất lỏng có cùng nồng độ mol 0,1M sau: HNO3, Na2CO3, K3PO4, Al2(SO4)3?

Câu 8:

Có tổng cộng 4 dung dịch độc lập, mỗi dung dịch chứa một cation và một anion từ dãy sau: Na+, Pb2+, Ba2+, Mg2+, Cl-, NO3-, SO42-, CO32-. Hãy xác định thành phần của từng dung dịch.

Câu 9:

Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch NaOH 0,5M tạo ra dung dịch A. Tính giá trị pH của dung dịch A?

Câu 10:

Có tổng cộng 4 dung dịch, mỗi dung dịch đều có nồng độ mol là 0,1 mol/l. Mỗi dung dịch chứa một trong 4 chất tan sau: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, K2SO4. Các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khả năng dẫn điện như sau: NaCl, CH3COOH, K2SO4, C2H5OH.

Câu 11:

Dung dịch axit sunfuric sẽ được thêm từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 đến mức không còn dư. Sự thay đổi độ dẫn điện của hệ sẽ như thế nào?

Câu 12:

Cho những câu nói sau:

(a) Chất điện li bao gồm axit, bazơ, muối

(b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là chất điện li mạnh

(c) Dãy các chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất điện li yếu

(d) Những chất khi tan trong nước cho dung dịch dẫn điện được gọi là những chất điện li

Số phát biểu đúng là:

Câu 13:

Dung dịch A có thể được tạo thành bằng cách hòa tan 50 gam tinh thể đồng sunfat chứa 5 phân tử nước trong 200ml dung dịch. Chúng ta cần tính nồng độ của các ion trong dung dịch A.

Câu 14:

Dung dịch gồm 117ml chứa 2,84g Na2SO4 và 212ml chứa 29,25g NaCl, cùng với 171ml H2O được trộn lẫn. Sau quá trình trộn, nồng độ mol của ion Na+ trong dung dịch thu được là gì.