Quản lý dung lượng lưu OneDrive giới hạn của bạn – Hỗ trợ của Microsoft

Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến dịch vụ OneDrive ký của chúng tôi:

  • Để xem mức sử dụng dung lượng lưu trữ hiện tại của bạn hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ, hãy mở trang Dung lượng lưu trữ của bạn.

  • Khi bạn đăng ký lần đầu, bạn sẽ nhận được 5 GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Nếu bạn cần thêm dung lượng, hãy mua gói OneDrive có giới hạn lưu trữ cao hơn.

  • Tất cả các gói đều được tính phí kể từ ngày bạn mua đăng ký. Các gói lưu trữ của chúng tôi được tính phí hàng tháng hoặc hàng năm, cũng như được đặt để tự động gia hạn đăng ký vào cuối mỗi kỳ thanh toán và thu phí theo phương thức thanh toán của bạn. Khi bạn hủy bỏ, bạn chỉ cần dừng quy trình tự động gia hạn, rồi tiếp tục sử dụng dung lượng lưu trữ của mình như bình thường cho tới cuối chu kỳ thanh toán hoặc bạn có thể hủy bỏ ngay và được hoàn tiền.

  • Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ còn lại khi thuê bao hết hạn, bạn vẫn sẽ có thể xem, chia sẻ và tải xuống tệp trên OneDrive, nhưng bạn sẽ không thể tải tệp lên cho đến khi bạn mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc giải phóng dung lượng.

  • Bạn cũng có thể hạ cấp đăng ký của mình, nếu bạn quyết định rằng mình sẽ cần ít dung lượng lưu trữ hơn.

  • Microsoft 365 người đăng ký có thể mua tối đa 2 TB dung lượng OneDrive lưu trữ này. Người đăng ký có tùy chọn mua dung lượng lưu trữ bổ sung vượt quá 1 TB được tích hợp với mức tăng 200 GB. Kiểm tra OneDrive giá dung lượng lưu trữ bổ sung và để biết thông tin về Microsoft 365, hãy xem mục So sánh tất cả các Microsoft 365 của bạn.

Tại sao tôi chỉ có thể thấy 1 TB với Microsoft 365 Family?

Với đăngMicrosoft 365 Family, bạn sẽ nhận được tổng cộng 6 TB dung lượng lưu trữ: 1 TB (hay 1000 GB) cho mỗi người dùng.

Bạn có thể chia sẻ tổng dung lượng lưu trữ của mình cho mọi người và sử dụng nhiều hơn 1 TB bằng cách chia sẻ thư mục giữa các người dùng cũng như thêm thư mục dùng chung cho chính OneDrive của bạn.

Để quản lý đăng ký Microsoft 365 của bạn, hãy truy cập cổng thông tin tài khoản Microsoft của bạn.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You