Lãnh thổ nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ dẫn đến hệ quả nào sau đây?…

Câu hỏi:

04/12/2022 11,341.

B. Thiên nhiên biến đổi đa dạng theo hướng từ Bắc đến Nam.

Đáp án đúng.

A. Thiên nhiên biến đổi đa dạng theo phương hướng Đông – Tây.

D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.

Trả lời:

Giải do Vietjack thực hiện.

C. Tính chất khí hậu ẩm gió mùa nhiệt đới.

Nước ta có diện tích mở rộng trên nhiều vĩ độ, dẫn đến sự đa dạng địa hình từ phía Bắc đến phía Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích rừng ngập mặn nước tại nước ta bị thu hẹp chủ yếu bởi tác động của.

Câu 2:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh nào có diện tích và sản lượng lúa cao nhất trong cả nước?

Câu 3:

Việc khai thác gỗ tại quốc gia chúng ta chỉ được thực hiện ở.

Câu 4:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt A – B từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sông Cái đi qua đỉnh núi nào sau đây?

Câu 5:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, xin hãy nêu trung tâm kinh tế nào dưới đây có tỷ trọng ngành dịch vụ cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên thuận lợi và sự đa dạng về cảnh quan. Output: Hoạt động du lịch ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển suốt năm chủ yếu nhờ vào các điều kiện tự nhiên thuận lợi và sự đa dạng về cảnh quan.

Câu 7:

Một thách thức lớn nhất khi khai thác tài nguyên khoáng sản ở khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ là.

Câu 8:

Theo Atlas Địa lý Việt Nam trang 23, con đường số 26 kết nối Buôn Ma Thuột với địa điểm nào dưới đây?

Câu 9:

Cho biểu đồ sau:

CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2012

Biểu đổ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 10:

Biện pháp không được sử dụng trong việc phòng chống bão là gì.

Câu 11:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, có thể xác định trung tâm công nghiệp nào dưới đây chuyên sản xuất vật liệu xây dựng?

Câu 12:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống Mê Công?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân số thành thị của một số quốc gia năm 2016?

Câu 14:

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên một con sông nào theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 22?