Quy định thực hiện và đành giá kết quả khóa luận tốt nghiệp

QUI ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA LUẬN

Khóa luận tốt nghiệp đại học là một đồ án khóa học, nội dung phản ảnh những kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học thông qua những hiểu biết chuyên ngành và được chuyển tải thành những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được viết với việc tuân thủ chặt chẽ đạo đức học thuật. Khóa luận tốt nghiệp đại học cũng phản ánh mối tương quan giữa chương trình đào tạo và kết quả học tập mong đợi, thông qua việc người học không chỉ biết vận dụng kiến thức đã học vào một môi trường cụ thể, mà còn thể hiện khả năng liên kết những ý tưởng sáng tạo, thiết kế và vận hành chúng vào thực tiễn đời sống.

Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện vào học kỳ cuối cùng, sau khi sinh viên trải qua quá trình thực tập và theo qui định chung của trường đại học Kinh tế-Luật, và Khoa Quản trị kinh doanh. Sinh viên có thể tự đăng ký chọn đề tài Khóa luận tốt nghiệp (chọn giảng viên hướng dẫn) hoặc Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn. Một số đề tài thực tế có thể có cán bộ hướng dẫn thỉnh giảng ở ngoài trường. Thông thường, sinh viên sẽ có một thời gian liên hệ cơ sở thực tế để lấy số liệu hoặc khảo sát. Thời gian còn lại, sinh viên làm việc theo sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn để hoàn thiện Khóa luận. Sinh viên phải trải qua kỳ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng chấm Khóa luận, được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường đại học Kinh tế-Luật.

2. QUI TRINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • Khoa Quản trị kinh doanh công bố công khai danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng phụ trách môn học, cùng với những chỉ tiêu hướng dẫn mà từng giảng viên được phân bổ;
  • Khoa phân công giảng viên hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đủ điều kiện viết Khóa luận, trên cơ sở đăng ký của sinh viên có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn, phù hợp với những qui định của Khoa;
  • Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian trọn một học kỳ cuối cùng;
  • Những sinh viên viết Khóa luận tốt nghiệp không phải học những Chuyên đề thay thế, và thời gian viết trùng với thời gian những sinh viên không viết Khóa luận đi thực tập tốt nghiệp;
  • Giảng viên hướng dẫn viết nhận xét với điểm đánh giá rõ ràng;
  • Khóa luận được phản biện bởi 1 giảng viên do Khoa phân công;
  • Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng;
  • Điểm bảo vệ Khóa luận là điểm trung bình cộng của 5 thành viên: giảng viên hướng dân, giảng viên phản biện và 3 thành viên Hội đồng Khóa luận;
  • Điểm Khóa luận tốt nghiệp tương đương môn học 10 Tín chỉ.

3. YÊU CẦU NỘI DUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Khóa luận tốt nghiệp đại học là một đề án kinh doanh hoặc một đề tài nghiên cứu có cơ sở khoa học. Khóa luận tốt nghiệp phải là một đề án nghiên cứu độc lập của sinh viên. Nội dung Khóa luận phải thể hiện được các kiến thức về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, và phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của Khóa luận phải chứng tỏ được, sinh viên đã biết vận dụng phù hợp các phương pháp nghiên cứu vào giải quyết vấn đề do mình đề xuất, dựa trên những kiến thức khoa học được trang bị trong quá trình học.

Khóa luận là một Báo cáo kết quả nghiên cứu đầy đủ, mà nội dung có thể là một trong hai dạng: Dự án kinh doanh, hoặc Nghiên cứu dạng hàn lâm lặp lại nhằm mục đích giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Nội dung của Khóa luận tốt nghiệp đại học phải xác định và giải quyết được một vấn đề nào đó, cũng như phương pháp nghiên cứu sử dụng để thu thập thông tin phục vụ quá trình xác định và giải quyết vấn đề. Mục tiêu của Khóa luận là giải quyết những vấn đề thực tiễn của đơn vị, với phạm vi nghiên cứu được xác định cụ thể, với những lý thuyết lựa chọn kết hợp cả những kiến thức từ sách giáo khoa và những kiến thức mới được khám phá, công bố trên các Tạp chí chuyên ngành từ các bài báo khoa học, được kết hợp cả định tính, định lượng.

Nội dung của Khóa luận ở dạng nghiên cứu hàn lâm lặp lại tương tự như một Đề án nghiên cứu khoa học và qui trình nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ. Có rất nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau được vận dụng, sinh viên có thể thực hiện nghiên cứu ở dạng qui nạp hoặc suy diễn, thảo luận và khám phá, định tính, định lượng hoặc kết hợp cả hai.

Phương pháp luận cơ bản của việc thực hiện Khóa luận ở dạng hàn lâm lặp lại là người viết phải chọn được một mô hình nghiên cứu hàn lâm (Mô hình gốc, đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trên thế giới) để làm nền tảng kế thừa nghiên cứu cho mình. Trên cơ sở đó, những nghiên cứu định tính được kết hợp để khám phá những vấn đề của thực tiễn Việt Nam, của doanh nghiệp trong bối cảnh cụ thể nghiên cứu. Sinh viên nên chọn một chức năng trong Quản trị kinh doanh (Marketing, Tài chính, Nhân sự, Sản xuất, Chi phí, Lợi nhuận và v.v…), sau đó đi vào một lĩnh vực cụ thể của chức năng đó.

Điểm cốt lõi của việc thực hiện Khóa luận dạng này là sinh viên phải chọn được phương pháp nghiên cứu thích hợp để kiểm định lại mô hình nghiên cứu đã được đề xuất vào trong thực tế (có thể là định tính, định lượng hoặc là cả hai).

4. HÌNH THỨC TRÌNH BẦY KHÓA LUẬN

Khóa luận tốt nghiệp đại học được trình bầy không quá 50 trang A4, Line Spacing 1.5.

Trang Bìa Khóa luận được qui định chung là mầu XANH DƯƠNG.

Những yêu cầu chi tiết về trình bầy Khóa luận, sinh viên cần tham khảo chi tiết ở nội dung Hướng dẫn trình bầy Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp đại học.

5. ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Về nội dung yêu cầu sinh viên mô tả, phân tích, đánh giá được một cách toàn diện hơn, sâu hơn một hoạt động, hoặc một mảng, hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và qua đó có thể đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Yêu cầu về phương pháp luận trong Khóa luận tốt nghiệp là sinh viên phải biết vận dụng một trong những công cụ về phương pháp nghiên cứu vào giải quyết một vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh. Đây là khác biệt giữa Khóa luận và Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên theo thang điểm 10, làm tròn tới 0,5, là điểm trung bình cộng của của 3 thành viên hội đồng bảo vệ, điểm của giảng viên phản biện và giảng viên hướng dẫn. Tiêu chuẩn đánh giá Khóa luận của các thành viên được quy định rõ trong Phiếu chấm điểm, cụ thể gồm 4 nội dung trong bảng dưới đây:

Bảng 1: CẤU TRÚC ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

YÊU CẦU

ĐIỂM SỐ

1

Phương pháp luận nghiên cứu

Phương pháp luận tiếp cận rõ ràng, mạch lạc

Diễn giải vấn đề logic, thuyết phục, phân tích rõ ràng,

Kết quả giải quyết vấn đề có ý nghĩa thực tiễn

5,0

2

Phương pháp vận dụng

Lựa chọn phương pháp phù hợp,

Phương pháp có độ tin cậy

2,5

3

Trình bầy trước Hội đồng

Thiết kế đẹp, trình bày mạch lạc, hiểu được vấn đề

1,5

3

Trả lời câu hỏi

Hiểu được câu hỏi, trả lời trôi chảy

1,0

TỔNG ĐIỂM

10,0

Chuyên mục đánh giá Khóa luận theo những yêu cầu dưới đây.

Bảng 2: Chuyên mục đánh giá (Thang điểm từ 1 đến 10)

Score

Tiêu chí

(Thang đo Bloom)

< 5

5 -< 7

7 -< 9

9 – 10

Nội dung kiến thức môn học

(70%)

Có khả năng nhớ và hiểu được đối tượng cần viết.

Chưa cần đến khả năng phân tích.

Biết sử dụng kiến thức vào để giải quyết vấn đề Khóa luận đặt ra.

Biết phân tích và phản biện vấn đề nghiên cứu.

Vận dụng được kiến thức và phương pháp một cách hợp lý.

Phân tích sâu vấn đề, đề xuất ý tưởng mới.

Vận dụng được hiểu biết sâu rộng, kiến thức và phương pháp viết về vấn đề Khóa luận đề cập.

Phân tích vấn đề sâu và logic, liên kết được các ý tưởng sáng tạo.

Phong cách viết, lập luận và hình thức trình bầy

(30%)

Viết tương đối khó hiểu

Viết dễ hiểu

Viết dễ hiểu, logic

Viết dễ hiểu, lập luận chặt chẽ.

Trình bầy đẹp.

Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh