KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Cách hạch toán Quỹ đầu tư phát triển được hướng dẫn tại điều 70 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 414.

Công cụ này hoạt động như một trợ giúp viết lại tiếng Việt, nhằm tạo ra đoạn văn đầu ra sáng tạo hơn. Đoạn văn đầu vào là: “Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.”

Cách hạch toán tk 414

2. Nguyên tắc hạch toán Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển được tạo ra từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được dùng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Quy trình trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phụ thuộc vào chính sách tài chính hiện tại áp dụng cho mỗi loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.

Doanh nghiệp đã ngừng trích lập Quỹ dự phòng tài chính và quyết định chuyển số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển.

3. Cách hạch toán TK 414 theo TT 200

Kết cấu TK 414
Bên Nợ: Bên Có:

Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
Số quỹ đầu tư phát triển hiện có

Trong quá trình tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta ghi nhận…

TK 421 hiện đang có nợ với lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Quỹ đầu tư phát triển có mã TK 414.

Cuối năm, xác định số lượng quỹ đầu tư phát triển được trích ra và tính toán số lượng được trích thêm, ghi lại như sau:

TK 421 hiện đang có nợ với lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Quỹ đầu tư phát triển có mã TK 414.

Công ty cổ phần có thể phát hành thêm cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển.

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển, là một khoản nợ được ghi nhận trong quỹ đầu tư phát triển.

Vốn góp của chủ sở hữu theo mệnh giá được thể hiện qua tài khoản 4111.

TK 4112 là thặng dư vốn cổ phần, đại diện cho sự chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá (nếu có).

D) Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có ở doanh nghiệp sẽ được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển. Ghi:

TK 415 cần được thanh toán – Quỹ dự trữ tài chính.

Quỹ đầu tư phát triển có mã TK 414.

Khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp cần chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu và ghi nhận như sau:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển, là một khoản nợ được ghi nhận trong quỹ đầu tư phát triển.

TK 4111 là vốn góp của chủ sở hữu.

4. Sơ đồ hạch toán được áp dụng.

SƠ ĐỒ TK 414 THEO TT 200