Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?…

Chọn D.

Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt? (ảnh 1)

Hình bát diện đều có 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số có bảng biến thiên như sauHàm sốđồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

Hàm số y=f(x22) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 2:

Cho hàm số y=x4+bx2+c có đồ thị như hình vẽ sau:

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau:.Tính tổng . (ảnh 1).

Tính tổng b+c.

Câu 3:

Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh SA=a3, hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) (tham khảo hình bên).

Cho khối chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh , hai mặt bên và cùng vuông góc với mặt phẳng (tham khảo hình bên).Tính thể tích V của khối hình chóp đã cho. (ảnh 1)

Tính thể tích V của khối hình chóp đã cho.

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 2)

Câu 5:

Hệ số a78 của đa thức cho khai triển (x−2)80=a0+a1x+a2x2+…+A80x80 là:.

Câu 6:

Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x^2+1 mà tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân?

Câu 7:

Đáy của khối chóp SABCD là hình chữ nhật có diện tích là 32a2. M là trung điểm của BC và AM vuông góc với BD tại H. SH vuông góc với mặt phẳng ABCD và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SAC bằng a. Chúng ta cần tính thể tích V của khối chóp này.

Câu 8:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn là: (ảnh 1)

Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;1] là:

Câu 9:

Có mấy khối đa diện trong các khối sau?

Có mấy khối đa diện trong các khối sau? (ảnh 1)

Câu 10:

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d. Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ là −1, 13, 12. Hỏi phương trình f[sin(x2)]=f(0) có bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn [−π;π].Hàm số f(x) có đồ thị cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt là −1, 13, 12. Điều này có nghĩa là tồn tại ba giá trị của x là −1, 13, 12 khiến cho f(x) = 0.Giả sử ta đặ

Câu 11:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên R và có bảng biến thiên của hàm số y=f'(x) như sau:

Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và có bảng biến thiên của hàm số như sau:Tìm tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình nghiệm đúng với mọi . (ảnh 2)

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình f(x)+14x4x33xm0 nghiệm đúng với mọi x(2;2).

Câu 12:

Hình chóp SABCD có đáy là một hình chữ nhật với cạnh AB lớn hơn cạnh AD. Mặt bên SAB là một tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Ta gọi M là trung điểm của cạnh AB và N là trung điểm của cạnh BC. Bây giờ chúng ta sẽ xét các mệnh đề sau:

(i). SM(ABCD).

(ii). BC(SAB).

(iii). AN(SDM).

Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Câu 13:

Số giải phương trình 2sinx=1 trên khoảng [0,π] là:

Câu 14: