CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 421 theo thông tư 133, Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khi chia lợi nhuận, kết chuyễn lãi lỗ năm trước, kết chuyển lợi nhuận sau thuế đầu năm …

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối đã được viết lại.

A) Tài khoản này được sử dụng để báo cáo kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cần được thực hiện một cách rõ ràng, rành mạch và tuân thủ chính sách tài chính hiện hành.

C) Cần ghi chép chi tiết về hoạt động kinh doanh của mỗi năm tài chính (năm trước, năm nay), và theo dõi chi tiết theo từng phân loại lợi nhuận của công ty (bao gồm việc tạo quỹ, bổ sung vốn đầu tư từ chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho cổ đông và nhà đầu tư).

D) Khi thực hiện việc thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh các sai sót quan trọng từ các năm trước, nếu phát hiện ra trong năm nay, sẽ đòi hỏi điều chỉnh số dư đầu năm của phần lợi nhuận chưa phân phối. Trong trường hợp này, kế toán cần điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên.

Trong quá trình hợp tác kinh doanh theo hợp đồng (BCC), doanh nghiệp cần theo dõi kết quả của hoạt động này để phân chia lợi nhuận hoặc lỗ cho các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm nộp và quyết toán thuế TNDN, trong khi các bên khác chỉ phản ánh phần lợi nhuận tương ứng với phần của họ, trừ khi có quyền kiểm soát đối với hoạt động hợp tác kinh doanh này.

Doanh nghiệp phải dựa vào bản chất của cổ phiếu ưu đãi để tính toán cổ tức ưu đãi theo nguyên tắc:.

Nếu cổ phiếu ưu đãi được xếp loại là nợ phải trả, thì kế toán sẽ không ghi nhận cổ tức phải trả từ lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, việc kế toán khoản cổ tức ưu đãi phải tương tự như việc trả cổ tức của cổ phiếu phổ thông.

Doanh nghiệp phải theo dõi số lỗ tính thuế và số lỗ không tính thuế trong hệ thống quản trị nội bộ.

Lỗ tính thuế là số tiền mất mát do các khoản chi phí được khấu trừ khi tính toán thu nhập chịu thuế.

Khoản lỗ không tính thuế là lỗ phát sinh do các chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập.

Doanh nghiệp chỉ được chuyển phần lỗ tính thuế khi áp dụng quy định pháp luật, nhằm giảm trừ số thuế phải nộp trong tương lai.

2. Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có kết cấu và nội dung như sau.

Bên Nợ:.

Số lỗ doanh nghiệp ghi nhận trong hoạt động kinh doanh.

Các quỹ của doanh nghiệp được lập ra để trích dẫn.

Cung cấp cổ tức và lợi nhuận cho các cổ đông.

Tăng cường vốn đầu tư từ phía chủ sở hữu.

Bên Có:.

Lợi nhuận thực tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hoạt động kinh doanh.

Cấp trên sẽ cấp lỗ cho cấp dưới nếu cần.

Cải thiện việc giải quyết những thiệt hại liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 421 có thể có số dư dương hoặc số dư âm.

Số tiền cần thanh toán bên Nợ: Số lỗ từ hoạt động kinh doanh chưa được giải quyết.

Số dư ở phía Có là số lợi nhuận sau khi đã trừ thuế nhưng chưa được phân phối hoặc sử dụng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tài khoản 421 bao gồm 2 tài khoản cấp 2.

Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Đại diện cho kết quả hoạt động kinh doanh và sự phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của các năm trước. Tài khoản 4211 cũng được sử dụng để phản ánh các điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi có sự thay đổi trong chính sách kế toán và khi cần điều chỉnh các sai sót quan trọng của năm trước, được phát hiện trong năm nay.

Sau đó, kế toán sẽ chuyển số dư đầu năm từ tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” vào đầu năm tiếp theo.

Tài khoản 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm này: Thể hiện kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm hiện tại.

3. Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tài khoản 421:

A) Sau khi kết thúc kỳ kế toán, chúng ta sẽ tiến hành kết chuyển kết quả của hoạt động kinh doanh.

Ghi trong trường hợp có lãi:

Kết quả kinh doanh của Nợ TK 911 được xác định.

TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212) có sẵn.

Khi gặp trường hợp lỗ, hãy ghi lại:

TK 421 hiện đang có nợ – Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối (4212).

TK 911 là công cụ để xác định kết quả kinh doanh.

Khi có thông báo về việc chia cổ tức hoặc lợi nhuận cho các chủ sở hữu, ghi nhận như sau:

TK 421 đang có khoản nợ chưa thanh toán và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Trong trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được ghi như sau:

TK 421 đang có khoản nợ chưa thanh toán và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

TK 4112 có số dư vốn cổ phần âm (khác biệt giữa giá phát hành và mệnh giá).

D) Khi quyết định bổ sung vốn đầu tư từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần sẽ ghi lại phần lợi nhuận để lại của chủ sở hữu.

TK 421 đang có khoản nợ chưa thanh toán và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Khi rút tiền từ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp, ghi nhớ:

TK 421 đang có khoản nợ chưa thanh toán và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Chúc bạn đạt được thành công! Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng hoàn thiện sổ sách, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thực tế, bạn có thể tham gia vào lớp học thực hành kế toán tại Kế toán Thiên Ưng.

hạch toán lợi nhuận sau thuế tài khoản 421 theo tt 133