Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ trong Windows – Hỗ trợ của Microsoft

Tạo tài khoản người dùng cục bộ

  1. Chọn Bắt đầu cài > đặt > khoản của bạn rồi chọn Cài đặt & người dùng khác. (Trong một số phiên bản Windows, bạn sẽ thấy Người dùng khác.)

  2. Bên cạnh Thêm người dùng khác, chọn Thêm tài khoản.

  3. Chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này và trên trang tiếp theo, hãy chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.

  4. Nhập tên người dùng, mật khẩu hoặc gợi ý mật khẩu—hoặc chọn câu hỏi bảo mật—rồi chọn Tiếp theo.

Mở Cài đặt và tạo một tài khoản khác

Thay đổi tài khoản người dùng cục bộ thành tài khoản người quản trị

  1. Chọn Bắt đầu cài > cài đặt > khoản của bạn .

  2. Trong Tài khoản & người dùng khác, chọn tên chủ tài khoản (bạn sẽ thấy “Tài khoản cục bộ” bên dưới tên), sau đó chọn Thay đổi loại tài khoản.

  3. Trong Loại tài khoản, chọn Người quản trị, rồi chọn OK.

  4. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.