HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX570VN PLUS

Máy tính casio fx570vn plus đã không còn xa lạ với các em học sinh để hỗ trợ trong học tập. Để giúp các em biết thêm cách sử dụng máy, Edubit sẽ chia sẻ hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn plus một cách chi tiết nhất.

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn plus để lưu nghiệm và số nhớ

Có 9 biến nhớ A, B, C, D, E, F, M, X và Y trên máy casio fx570vn sử dụng để gán các số liệu, hằng số, kết quả cũng như các giá trị khác.

Ví dụ: Bạn muốn gán 13 vào A, bạn làm theo bước sau: 1 3 SHIFT RCL (STO) (-) (A)

Để xóa giá trị nhớ của A, bạn làm theo các bước:: 0 SHIFT RCL (STO) (-) (A)

Còn trường hợp bạn muốn xóa tất cả các biến nhiws, ấn các phím sau: SHIFT 9 3 (ALL) = (YES)

Làm quen với lưu biến nhớ sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian làm bài và thao tác máy một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn plus để lưu nghiệm khi giải phương trình

Để giải các hệ phương trình bậc 2 một ẩn, bậc 3 một ẩn, hệ phương trình 2 ẩn và hệ phương trình 3 ẩn thì bạn sử dụng chức năng Mode EQN. Ngoài ra, bằng cách gán vào biến nhớ, máy sẽ giúp lưu nghiệm khi giải phương trình.

Để lưu nghiệm, bạn ấn lần lượt các phím sau SHIFT RCL (STO) (-) (A) để gán kết quả này cho biến A.

Bạn cần lưu ý một vài điểm sau:

Bạn có thể gán giá trị của một kết quả khi giải phương trình cho bất kỳ biến số nào có sẵn (A, B, C, D, E, F, X, Y, M).

Bạn có thể gán một kết quả cho một biến số cho dù nó là một số phức. Lưu ý rằng: số phức đó được gán cho một biến chỉ có thể được chấp nhận từ chương trình EQN đến chương trình CMPLX mà thôi. Nhập vào bất cứ chương trình nào khác sẽ khiến cho phần ảo được gán cho biến bị xóa đi.

Ví dụ: bạn lưu nghiệm khi giải phương trình x2 + 5x – 6 = 0

Bạn vào chương trình giả phương trình bậc 2 của máy rồi ấn: MODE 5 3

Sau đó nhập hệ số bằng cách nhấn các phím: 1 = 5 = (-) 6 =

Tiếp tục ấn phím = để được nghiệm x1 = 1. Lúc này, bạn lưu nghiệm x1 = 1 vào biến A bằng cách ấn lần lượt các phím: SHIFT RCL (STO) (-) (A)

Sau đó ấn = để được nghiệm x2 = – 6. Bạn lưu nghiệm vào biến B bằng các ấn SHIFT RCL (STO) “∙” (B).

Để gọi các biến đã lưu, bạn ấn MODE 1

ALPHA (-) (A) = để máy hiện kết quả là 1ALPHA “∙” (B) = để máy hiện kết quả là – 6

>> Từ vựng chuyên ngành kế toán

>> 5 cách để cải thiện từ vựng tiếng anh của bạn

>> Cách xây dựng bài giảng E learning hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn plus bộ nhớ trả lời ANS và bộ nhớ trả lời trước PREANS

Bộ nhớ ANS giúp lưu kết quả cuối cùng thu được, còn kết quả tính toán trước kết quả cuối cùng thu được lưu ở bộ nhớ PREANS. Kết quả tính toán mới sẽ chuyển nội dung hiển thị từ bộ nhớ Ans sang bộ nhớ Preans rooid lưu kết quả tính toán mới vào bộ nhớ Ans. Trong khi bạn tính toán, chu trình này sẽ lặp lại liên tục.

Thế nhưng, bộ nhớ Preans chỉ sử dụng ở trong chương trình COMP. Khi mày nhập bất cứ chương trình nào khác từ COMP, nội dung của bộ nhớ Preans sẽ bị xóa.

Ví dụ: Chia kết quả máy tính của phép tính 3×6 cho 20, bạn thực hiện như sau: 3×6 = 18 rồi lại chia cho 20, khi đó màn hình máy tính sẽ hiện: Ans ÷ 20 =

Cách ấn máy như sau: 3×6 = ÷ 20

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn tìm ước chung lớn nhất của bội chung nhỏ nhất

Đây là một dạng toán rất hay gặp ở cấp phổ thông trung học. hai tính năng tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất đã được tích hợp vào máy casio fx570vn plus.

Để tính ước chung lớn nhất của 2 giá tị, bạn dùng tính năng GCD.

Ví dụ: tính ước chung lớn nhất cả 15 và 25

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng ước chung lớn nhất của 15 và 25 là 5. Cách ấn máy để nhận được kết quả này là:

ALPHA × (GCD) 1 5 SHIFT ) (,) 2 5 ) =

Để tính bội chung nhỏ nhất của 2 giá trị là LCM.

Ví dụ: Xác định BCNN của 2 số 8 và 12

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng bội chung nhỏ nhất của 8 và 12 là 24. Cách ấn máy để nhận được kết quả này là

ALPHA ÷ (LCM) 8 SHIFT ) (,) 1 2 ) =

Trên đây là hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx570vn plus để giúp các bạn thao tác nhanh chóng hơn khi làm bài tập. Hy vọng nó sẽ hữu ích và giúp bạn học tập hiệu quả hơn.