【Cơ cấu GDP là gì】Cách tính cơ cấu GDP Việt Nam

Khi nhìn vào cơ cấu kinh tế của một quốc gia người ta có thể đoán định được nước đó thuộc nhóm có nền kinh tế ra sao? Vậy cơ cấu GDP là gì ? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Kiến thức cơ cấu GDP

Kiến thức cơ cấu GDP

Cơ cấu GDP là gì?

Cơ cấu GDP là tỉ lệ phần trăm của 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch trong tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia hay lãnh thổ đó. Trong đó, các nước càng phát triển thì tỷ trọng của khu vực dịch vụ càng lớn và ngược lại nước càng kém phát triển thì tỷ trọng của khu vực nông nghiệp càng lớn.

Ngoài ra người ta còn quy ước, 3 khu vực kinh tế như sau:

  • Khu vực I: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
  • Khu vực II: Công nghiệp và xây dựng.
  • Khu vực III: Dịch vụ.

Cơ cấu GDP là gì?

Cơ cấu GDP là gì?

Công thức tính cơ cấu GDP

% Khu vực = Tổng GDP khu vực / GDP cả nước x 100

Trong đó:

% Khu vực: tỷ trọng của khu I, II, hoặc III.

Tổng GDP khu vực: GDP được tính trong năm của khu vực.

GDP cả nước: tổng GDP của 3 khu vực.

GDP là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định hay còn được gọi là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Khoảng thời gian thường được đo lường là GDP một Quý, 1 năm, 5 năm và 10 năm. Xem chi tiết tại: GDP là gì?

gdp là gì

Cơ cấu GDP Việt Nam năm 2019 và 2020

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,72%; khu vực dịch vụ chiếm 41,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,8% (Cơ cấu tương ứng của năm 2019 là: 13,96%; 34,49%; 41,64%; 9,91%).

1. Khu vực nông nghiệp (Khu vực I)

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng của một số cây lâu năm, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu và sản lượng tôm năm 2020 tăng khá nên tốc độ tăng của khu vực này đạt cao hơn năm 2019.

Cơ cấu GDP khu vực I

Cơ cấu GDP khu vực I của Việt Nam

Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,55%, chỉ thấp hơn mức tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2018 trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 2,82% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,08%, cao hơn mức tăng 2,8% của năm 2015 và năm 2016 trong giai đoạn 2011-2020[4], đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

2. Khu vực công nghiệp (Khu vực II)

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36% so với năm trước, đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Cơ cấu GDP khu vực 2

Cơ cấu GDP khu vực 2 của Việt Nam

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 5,82%, đóng góp 1,25 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 3,92%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,51%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; khai khoáng giảm 5,62% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 12,6% và khí đốt tự nhiên giảm 11,5%), làm giảm 0,36 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Ngành xây dựng tăng 6,76%, cao hơn tốc độ tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 trong giai đoạn 2011-2020, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

3. Khu vực dịch vụ (Khu vực III)

Khu vực dịch vụ trong năm 2020 đạt mức tăng thấp nhất của các năm 2011-2020. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của năm 2020 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,87%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 1,88%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 14,68%, làm giảm 0,62 điểm phần trăm.

Cơ cấu GDP khu vực 3

Tài liệu tham khảo: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/baocao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2020/.

Cơ cấu GDP Việt Nam 2021

– Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,36%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm.

– Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,86%, đóng góp 63,80% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm.

– Khu vực dịch vụ chiếm 40,95%, đóng góp 22,23%.

– Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,83%.

Giải đáp các thắc liên quan đến cơ cấu GDP?

1. Khu vực 1 2 3 của nền kinh tế là gì?

Khu vực 1 là khu vực nông nghiệp; khu vực 2 là khu vực công nghiệp; khu vực 3 là khu vực thương mại, dịch vụ.

2. Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành nào?

Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành dịch vụ tiêu dùng.

Tóm lại cơ cấu GDP là gì?

Cơ cấu GDP là tỉ lệ phần trăm của 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch trong tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia hay lãnh thổ đó. Khi nhìn vào cơ cấu GDP ta có thể đánh giá nền kinh tế thuộc nhóm nước nghèo đói, chưa phát triển hay phát triển. Thông thường các quốc gia càng phát triển thì tỉ trọng ngành dịch dụ chiếm phần lớn, các nước nghèo thì tỉ trọng ngành nông nghiệp là chủ yếu.