Lưu ngay 45 giây bằng bao nhiêu phút [Hot Nhất 2023]

45 phút bằng bao nhiêu giây?

Để đổi 45 phút thành giây, ta có thể sử dụng công thức: số giây = số phút x 60 giây/phút

Áp dụng công thức trên, ta có: 45 phút x 60 giây/phút = 2,700 giây

Vậy 45 phút bằng 2,700 giây.

Cách khác để đổi 45 phút thành giây là sử dụng tỉ lệ giữa phút và giây. Cụ thể, một phút bằng 60 giây. Vì vậy, để đổi 45 phút thành giây, ta có thể nhân 45 với 60 để tính được tổng số giây tương ứng.

45 phút x 60 giây/phút = 2,700 giây

Vậy, 45 phút bằng 2,700 giây.

1 giờ 20 phút bằng bao nhiêu giây?

Để đổi 1 giờ 20 phút thành giây, ta cần biết rằng một giờ bằng 60 phút và một phút bằng 60 giây. Vì vậy, ta có thể sử dụng công thức sau:

số giây = (số giờ x 60 x 60 giây/giờ) + (số phút x 60 giây/phút)

Áp dụng công thức trên, ta có: 1 giờ 20 phút = 1 x 60 x 60 + 20 x 60 = 3600 + 1200 = 4800 giây

Vậy, 1 giờ 20 phút bằng 4800 giây.

Cách khác để đổi 1 giờ 20 phút thành giây là sử dụng tỉ lệ giữa giờ, phút và giây. Một giờ bằng 60 phút và một phút bằng 60 giây, vì vậy, ta có thể nhân số giờ bằng 60 x 60 (60 phút x 60 giây/phút) và số phút bằng 60 giây để tính tổng số giây tương ứng.

1 giờ 20 phút = 1 x 60 x 60 giây + 20 x 60 giây = 3600 giây + 1200 giây = 4800 giây

Vậy, 1 giờ 20 phút bằng 4800 giây.

1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giây?

Để đổi 1 giờ 45 phút thành giây, ta cần biết rằng một giờ bằng 60 phút và một phút bằng 60 giây. Vì vậy, ta có thể sử dụng công thức sau:

số giây = (số giờ x 60 x 60 giây/giờ) + (số phút x 60 giây/phút)

Áp dụng công thức trên, ta có: 1 giờ 45 phút = 1 x 60 x 60 + 45 x 60 = 3600 + 2700 = 6300 giây

Vậy, 1 giờ 45 phút bằng 6300 giây.

Cách khác để đổi 1 giờ 45 phút thành giây là sử dụng tỉ lệ giữa giờ, phút và giây. Một giờ bằng 60 phút và một phút bằng 60 giây, vì vậy, ta có thể nhân số giờ bằng 60 x 60 (60 phút x 60 giây/phút) và số phút bằng 60 giây để tính tổng số giây tương ứng.

1 giờ 45 phút = (1 x 60) phút + 45 phút = 105 phút = 105 x 60 giây = 6300 giây

Vậy, 1 giờ 45 phút bằng 6300 giây.

24 giờ bằng bao nhiêu giây?

Công thức đổi phút sang giây

Công thức đổi phút sang giây là: số giây = số phút x 60 giây/phút

Công thức này cho phép chuyển đổi số phút thành số giây tương ứng. Bằng cách nhân số phút với 60 (số giây trong một phút), ta có thể tính được số giây tương ứng. Ví dụ: để đổi 10 phút thành giây, ta có thể sử dụng công thức sau:

số giây = 10 phút x 60 giây/phút = 600 giây

Vậy, 10 phút bằng 600 giây.

Có một công thức khác để đổi phút sang giây cũng khá đơn giản đó là:

số giây = số phút x 1,440 giây/giờ

Công thức này cũng dựa trên việc tính số giây trong một phút (60 giây) và số giờ trong một ngày (24 giờ). Như vậy, một giờ có 60 phút và một ngày có 24 giờ, do đó, một ngày có 60 x 24 = 1,440 phút.

Do đó, ta có thể nhân số phút cần đổi sang giây với 1,440 để tính số giây tương ứng. Ví dụ: để đổi 10 phút thành giây, ta có thể sử dụng công thức sau:

số giây = 10 phút x 1,440 giây/giờ = 14,400 giây

Vậy, 10 phút bằng 14,400 giây.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giây

Bài tập 1: Đổi 5 phút thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 5 phút là: 5 phút x 60 giây/phút = 300 giây

Vậy, 5 phút bằng 300 giây.

Bài tập 2: Đổi 15 phút thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 15 phút là: 15 phút x 60 giây/phút = 900 giây

Vậy, 15 phút bằng 900 giây.

Bài tập 3: Đổi 30 phút thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 30 phút là: 30 phút x 60 giây/phút = 1800 giây

Vậy, 30 phút bằng 1800 giây.

Bài tập 4: Đổi 1 phút 30 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 1 phút 30 giây là: 1 phút x 60 giây/phút + 30 giây = 90 giây

Vậy, 1 phút 30 giây bằng 90 giây.

Bài tập 5: Đổi 10 phút 15 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 10 phút 15 giây là: 10 phút x 60 giây/phút + 15 giây = 615 giây

Vậy, 10 phút 15 giây bằng 615 giây.

Bài tập 6: Đổi 20 phút 30 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 20 phút 30 giây là: 20 phút x 60 giây/phút + 30 giây = 1230 giây

Vậy, 20 phút 30 giây bằng 1230 giây.

Bài tập 7: Đổi 2 phút 45 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 2 phút 45 giây là: 2 phút x 60 giây/phút + 45 giây = 165 giây

Vậy, 2 phút 45 giây bằng 165 giây.

Bài tập 8: Đổi 7 phút 20 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 7 phút 20 giây là: 7 phút x 60 giây/phút + 20 giây = 440 giây

Vậy, 7 phút 20 giây bằng 440 giây.

Bài tập 9: Đổi 12 phút 45 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 12 phút 45 giây là: 12 phút x 60 giây/phút + 45 giây = 765 giây

Vậy, 12 phút 45 giây bằng 765 giây.

Bài tập 10: Đổi 25 phút 30 giây thành giây.

Giải: Số giây tương ứng với 25 phút 30 giây là: 25 phút x 60 giây/phút + 30 giây = 1530 giây

Vậy, 25 phút 30 giây bằng 1530 giây.

Hy vọng các bài tập này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đổi từ phút sang giây.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi đáp