Mẹo hay Top tại sao quang hợp quyết định năng suất cây trồng [Đầy Đủ Nhất 2023]

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sinh Học Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Bài 1 trang 45 sgk Sinh học 11 nâng cao: Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?

Lời giải:

Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng: Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90-95% tổng số chất khô của thực vật. Phân tích thành phần hoá học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sẽ có các số liệu sau: C: 45%, O: 42 – 45%, H: 6,5% chất khô. Tổng ba nguyên tố này chiếm 90 – 95% khối lượng chất khô. Phần còn lại: 5 – 10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90 – 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ và thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Bài 2 trang 45 sgk Sinh học 11 nâng cao: Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp.

Lời giải:

– Tăng diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây.

– Tăng cường độ quang hợp: bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

– Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.

– Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế.

Bài 3 trang 45 sgk Sinh học 11 nâng cao: Vì sao nói tiềm năng năng suất cây trồng còn rất lớn?

Lời giải:

Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu tạo ra các quần thể cây trồng cho năng suất cao, như quần thể tảo Chlorella, quần thể có quang hợp tối ưu của thực vật có hoa trong điều kiện khí hậu nhân tạo. Các quần thể quang hợp này đều sử dụng được 5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 tạ/ha (vùng ôn đới), 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới), trong khi hầu hết các quần thể cây trồng, kể cả quần thể rừng nhiệt đới mới chỉ sử dụng được 0,5 – 2,5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 50 tạ/ha.

Bài 4 trang 45 sgk Sinh học 11 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ:

Lời giải:

A. H20.

B. C02.

C. Các chất khoáng.

D. Nitơ.

Đáp án: B

Bài 5 trang 45 sgk Sinh học 11 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

Lời giải:

A. Tận dụng được nồng độ C02.

B. Tận dụng được ánh sáng cao.

C. Nhu cầu nước thấp.

D. Không có hô hấp sáng.

Đáp án: D