Tổ Hợp Môn Là Gì? Tất Cả Các Tổ Hợp Môn Và Khối Thi Đại Học

1. Tổ hợp môn là gì?

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 vẫn sẽ tổ chức thi 5 môn gồm 3 môn độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên – KHTN (Hóa, Lý, Sinh), Khoa học xã hội – KHXH (Sử, Địa, Giáo dục công dân – áp dụng với thí sinh học chương trình THPT; Tổ hợp môn Sử, Địa – áp dụng với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Dựa trên các môn thi sẽ chia ra các tổ hợp môn nhỏ hơn xếp vào các khối. Ví dụ: Tổ hợp môn Toán – Vật lý – Tiếng Anh được xếp vào khối A01)

2. Mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có ý nghĩa gì?

Mã tổ hợp môn là những ký hiệu nhận biết khối thi bao gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần ᴄhữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,…ᴠà phần ѕố để nhận biết tổ hợp môn thi: A00, A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp này đượᴄ quу định theo Công ᴠăn ѕố 310/KTKĐCLGD-TS ᴄủa Bộ Giáo dụᴄ ᴠà Đào tạo giúp ᴄáᴄ em họᴄ ѕinh dễ dàng lựa ᴄhọn ᴄhính хáᴄ khối thi hơn.

3. Danh sách tất cả các tổ hợp môn xét tuyển theo khối thi đại học

3.1. Khối A

Khối A là khối tự nhiên, khối này bao gồm nhiều ngành học phổ biến như: Kinh tế, Công nghệ thông tin, Luật,… Các tổ hợp môn trong khối A (từ A00 – A18) sẽ gồm môn Toán và 2 môn khác, cụ thể như sau:

Tên khối

Môn thi

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02

Toán, Vật lý, Sinh học

A03

Toán, Vật lý, Lịch sử

A04

Toán, Vật lý, Địa lí

A05

Toán, Hóa học, Lịch sử

A06

Toán, Hóa học, Địa lí

A07

Toán, Lịch sử, Địa lí

A08

Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

A09

Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

A10

Toán, Vật Lý, Giáo dục công dân

A11

Toán, Hóa, Giáo dục công dân

A12

Toán, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên

A14

Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí

A15

Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên

A16

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

A17

Toán, Vật lý, Khoa học xã hội

A18

Toán, Hóa học, Khoa học xã hội

Mã tổ hợp môn khối A

3.2. Khối B

Khối B cũng là tổ hợp môn tự nhiên, các ngành nghề khối B thường liên quan đến sức khỏe. Các tổ hợp môn trong khối B (từ B00 – B08) sẽ gồm môn Toán, môn Sinh học và 1 môn học khác, cụ thể như sau:

Tên khối

Môn thi

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

B01

Toán, Sinh học, Lịch sử

B02

Toán, Sinh học, Địa lí

B03

Toán, Sinh học, Ngữ văn

B04

Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

B05

Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

B08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Mã tổ hợp môn khối B

3.3. Khối C

Khối C là tổ hợp môn xã hội, khối C gồm rất nhiều tổ hợp môn. Các tổ hợp môn thuộc khối C sẽ luôn gồm môn Ngữ văn và 2 môn khác, cụ thể là:

Tên khối

Môn thi

C00

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C19

C20

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lý

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Vật lý, Hóa học

Ngữ văn, Vật lý, Sinh học

Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử

Ngữ văn, Hóa học, Sinh

Ngữ văn, Vật lý, Địa lí

Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

Ngữ văn, Sinh học, Địa

Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

3.4. Khối D

Mã tổ hợp môn khối C

Khối D là một trong những khối gồm nhiều tổ hợp môn nhất cũng là khối mà có tỉ lệ học sinh chọn thi rất nhiều. Các tổ hợp môn trong khối D (từ D01 – D99) sẽ gồm môn Ngoại ngữ và 2 môn khác, cụ thể như sau:

Tên khối

Môn thi

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D34

D35

D41

D42

D43

D44

D45

D52

D54

D55

D61

D62

D63

D64

D65

D66

D68

D69

D70

D72

D73

D74

D75

D76

D77

D78

D79

D80

D81

D82

D83

D84

D85

D86

D87

D88

D90

D91

D92

D93

D94

D95

D96

D97

D98

D99

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ: Anh

Văn, Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ:Tiếng Pháp

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ:Tiếng Trung

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Anh

Toán, Sinh, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ: Anh

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Ngữ văn, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, Vật lý, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Toán, Giáo dục công dân (GDCD), Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, Khoa học tự nhiên (KHTN), Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Toán, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật

Toán, KHTN, Ngoại ngữ: Tiếng Trung

Toán, KHXH, Ngoại ngữ: Anh

Toán, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Toán, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Đức

Toán, KHXH, Ngoại ngữ: Tiếng Nga

3.5. Khối H

Khối H gồm những ngành liên quan đến năng khiếu vẽ và thiết kế. Khối H (từ H00 – H08) gồm những tổ hợp môn cụ thể như sau:

Tên khối

Môn thi

H00

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

Ngữ văn, Năng khiếu vẽ: Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ: Nghệ thuật 2

Toán, Ngữ văn, Vẽ nghệ thuật

Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu

Toán, Khoa học tự nhiên (KHTN), Vẽ năng khiếu

Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Vẽ năng khiếu

Ngữ văn, Khoa học xã hội (KHXH), Vẽ năng khiếu

Ngữ văn, Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật

Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Trang trí

Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Mã tổ hợp môn khối H

3.6. Khối K

Đây là khối dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng đang có nhu cầu liên thông lên đại học. Tính đến hiện tại, khối K mới chỉ có 1 tổ hợp duy nhất: K01

Tên khối

Môn thi

K01

Toán, Tiếng Anh, Tin học

3.7. Khối M

Khối M chuyên tuyển sinh các ngành như giáo viên thanh nhạc, điện ảnh truyền hình, giáo viên mầm non,… Khối M bao gồm những tổ hợp sau đây:

Tên khối

Môn thi

M00

M01

M02

M03

M04

M09

M10

M11

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (NK)

Toán, NK 1, NK 2

Văn, NK 1, NK 2

Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa

Toán, NK Mầm non 1 (kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)

Toán, Tiếng Anh, NK1

Ngữ văn, NK báo chí, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, NK

Ngữ văn, NK báo chí, Toán

Ngữ văn, NK báo chí, Tiếng Anh

Ngữ văn, NK, Vật lý

Ngữ văn, NKí, Lịch sử

Ngữ văn, NK Ảnh báo chí, Toán

Ngữ văn, NK Ảnh báo chí, Tiếng Anh

Ngữ văn, NK Ảnh báo chí, Vật lý

Ngữ văn, NK Ảnh báo chí, Lịch sử

Ngữ văn, NK quay phim truyền hình, Toán

Ngữ văn, NK quay phim truyền hình, Tiếng Anh

Ngữ văn, NK quay phim truyền hình, Vật lý

Ngữ văn, NK quay phim truyền hình, Lịch sử

3.8. Khối N

Khối N tập trung vào khả năng âm nhạc, các học sinh dự thi vào khối này có cần có năng khiếu âm nhạc, khả năng thanh nhạc hoặc một vài năng khiếu khác. Khối N bao gồm những tổ hợp sau đây:

Tên khối

Môn thi

N00

N01

N02

N03

N04

N05

N06

N07

N08

N09

Ngữ văn, NK Âm nhạc 1, NK Âm nhạc 2

Ngữ văn, Âm nhạc: xướng âm, biểu diễn nghệ thuật

Ngữ văn, Âm nhạc: Ký xướng âm, Hát/Biểu diễn nhạc cụ

Ngữ văn, Âm nhạc: Ghi âm – xướng âm, chuyên môn (CM)

Ngữ Văn, NK thuyết trình, NK

Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, NK

Ngữ văn, Ghi âm – xướng âm, CM

Ngữ văn, Ghi âm – xướng âm, CM

Ngữ văn, Âm nhạc: Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ

Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm – chỉ huy tại chỗ

3.9. Khối R và khối S

Là khối xét tuyển vào các chuyên ngành như: Nghệ thuật, báo chí,…Khối R và khối S bao gồm những tổ hợp môn năng khiếu (NK) sau đây:

Tên khối

Môn thi

R00

R01

R02

R03

R04

R05

S00

S01

Ngữ văn, Lịch sử, NK báo chí

Ngữ văn, Địa lý, NK Biểu diễn nghệ thuật

Ngữ văn, Toán, NK Biểu diễn nghệ thuật

Ngữ văn, tiếng Anh, NK Biểu diễn nghệ thuật

Ngữ văn, NK Biểu diễn nghệ thuật, NK Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật

Ngữ văn, tiếng Anh, NK kiến thức truyền thông

Ngữ văn, NK sân khấu điện ảnh (SKĐA) 1, NK SKĐA 2

Toán, NK 1, NK 2

3.10. Khối T

Những thí sinh có năng khiếu thể dục, thể thao (TDTT) có thể đăng ký xét tuyển vào khối này. Khối T bao gồm những tổ hợp sau đây:

Tên khối

Môn thi

T00

T01

T02

T03

T04

T05

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT

Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT

Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT

Toán, Lý, Năng khiếu TDTT

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu TDTT

3.11. Khối V

Khối thi V chủ yếu để xét tuyển học sinh vào các trường mĩ thuật nghệ thuật như kiến trúc, hội họa,… Khối V bao gồm những tổ hợp sau đây:

Tên khối

Môn thi

V00

V01

V02

V03

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

Toán, Vật lý, Mỹ thuật: Vẽ Hình họa

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật: Vẽ Hình họa

Vẽ mỹ thuật, Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật

Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật

Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật

Toán, Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật

Toán, Tiếng Trung Quốc, Vẽ mỹ thuật

4. Một số lưu ý khi chọn khối, tổ hợp môn xét tuyển đại học

Khi chọn khối thi và chọn tổ hợp xét tuyển đại học các thí sinh cần lưu ý một số điều sau:

– Mặc dù có hơn 150 tổ hợp được các trường Đại học sử dụng để xét tuyển. Nhưng trong đó các khối A00, A01, B00, C00, D01 chiếm tỉ trọng đến 90%. Khoảng 10% nguyện vọng còn lại thuộc về hơn 140 tổ hợp khác.

– Theo quy định của Bộ, mỗi ngành sử dụng không quá 4 tổ hợp để xét tuyển. Để tăng khả năng trúng tuyển ngành yêu thích, thí sinh có thể sử dụng cả 4 tổ hợp để xét tuyển cùng lúc vào ngành đó.

– Thí sinh nên nghiên cứu kỹ quy định về chỉ tiêu của các khối ngành mình đăng ký cùng với chênh lệch điểm của từng tổ hợp môn trong ngành đó, sau đó căn cứ vào kết quả thi/học tập trong suốt quá trình học của mình để xác định đúng tổ hợp nào có lợi nhất. Học sinh có thể dự thi nhiều hơn 1 tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành, phân phối mỗi tổ hợp là một nguyện vọng.

– Những năm gần đây, nhiều trường đại học có thêm hướng tuyển sinh theo các phương thức riêng mà không dựa vào tổ hợp xét tuyển. Ví dụ như các kỳ thi năng lực hoặc xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế,…

– Còn tồn tại tình trạng một số trường sử dụng tổ hợp môn chưa phù hợp để tuyển sinh đại, dẫn đến hiện tượng các thí sinh có năng lực không tốt về các môn chuyên ngành nên gặp khó khăn khi theo học dẫn đến chất lượng đào tạo suy giảm.

Trên đây là toàn bộ những thông tin bổ ích về tổ hợp môn, hỗ trợ cho học sinh lớp 12 trong chặng đường sắp tới. Chúc các em ôn tập thật tốt. Ngoài ra, các em có thể truy cập ngay Vuihoc.vn để xem thêm các bài giảng hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để nhận thêm bài giảng.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi đáp

Recommended For You