Chi phí vốn là gì? Khái niệm về chi phí vốn và chi phí vốn của chủ

Trong các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến doanh nghiệp có thuật ngữ “chi phí vốn”. Đây là khái niệm chỉ các chi phí được tính bằng phần trăm của các nguồn vốn khác nhau.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Chi phí vốn là gì?

Khái niệm chi phí vốn

Chi phí vốn là chi phí được tính bằng phần trăm của các nguồn vốn khác nhau, cần thiết để tài trợ cho các khoản chi tiêu mua sắm hàng đầu tư, có thể hiểu rằng nguồn chi phí này được lấy ra để mua sắm, thanh toán cho những khoản đầu tư mà từ đó doanh nghiệp phát triển, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực của mình.

Tất cả các nguồn vốn đều có một chi phí và có thể trực tiếp như trường hợp vốn vay hoặc chi phí cơ hội trong trường hợp thu nhập giữ lại.

Hiện nay có thể kể đến những loại chi phí vốn sau: Chi phí vốn cổ phần ưu đãi; chi phí của thu nhập giữ lại; chi phí của cổ phần thông thường….Và một trong những loại mà hiện nay hay được nhắc đến là chi phí vốn của chủ sở hữu.

Đối với chuyên ngành kế toán thì chi phí vốn chính là một khoản tài chính trong một công ty, doanh nghiệp sẽ bao gồm cả nợ và vốn chủ sở hữu. Hay theo một cách hiểu cá nhân chính là chi phí vốn sẽ chính là tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của chứng khoán hiện tại trong công ty, doanh nghiệp đầu tư. Số tài chính này sẽ được dùng để đánh giá được dự án của một công ty, doanh nghiệp thực sự chất lượng và đảm bảo.

Đây là một lợi thế tối thiểu mà các nhà công ty, doanh nghiệp xem xét có nên bỏ vốn cho công ty, doanh nghiệp. Chính vì vậy cần có một thiết lập theo chuẩn mực của một dự án cần đáp ứng.

Nếu trong quá trình hoạt động xảy ra rủi ro thì việc sử dụng chi phí vốn trùng bình để làm cơ sở đánh giá chi phí vốn để huy động nguồn vốn từ những công ty, doanh nghiệp là một điều hợp lệ. Nhưng đối với các dự án ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, doanh nghiệp thì chi phí vốn không thể là một thước đo để sử dụng vì những rủi ro không giống nhau.

Bởi vậy, chi phí vốn là tỷ suất lợi nhuận cần có để thuyết phục các nhà đầu tư lựa chọn công ty, doanh nghiệp để đầu tư tài chính.

Phân loại chi phí vốn

Chi phí vốn là chi phí tính bằng phần trăm của các nguồn vốn khác nhau cần thiết để tài trợ cho các khoản chi tiêu mua sắm hàng đầu tư. Tất cả các nguồn vốn đều có một chi phí, có thể trực tiếp như trường hợp vốn vay hoặc chi phí cơ hội trong trường hợp thu nhập giữ lại.

– Chi phí của việc gọi vốn mới là chi phí cận biên của vốn.

– Chi phí của cổ phần thông thường được gắn trực tiếp với tỷ lệ lợi tức cần thiết mà người nắm cổ phần thông thường đòi hỏi trước khi họ nắm cổ phần trong một công ty. Khi vốn hoá, tỷ lệ lợi tức dự kiến này phải cao hơn giá thị trường hiện hành. Thông thường, chi phí của cổ phần thông thường được báo cáo dưới dạng tỷ lệ cổ tức mỗi cổ phẩn/giá thị trường của mỗi cổ phần + tỷ lệ tăng cổ tức.

– Chi phí của cổ phần ưu đãi bằng một tỷ lệ cổ tức cố định. Cổ tức trả cho cả cổ phần thông thường và cổ phần ưu đãi nhìn chung được thanh toán bằng thu nhập sau thuế và vì vậy chúng là chi phí tính trên cơ sở thu nhập sau thuế.

– Chi phí của thu nhập giữ lại là chi phí cơ hội mà một số người lập luận rằng phải bằng tỷ lệ lợi tức mà các cổ đông có thể kiếm được nếu nó được phân phối cho họ. Một số người khác cho rằng nếu không có nguồn dự trữ này, công ty sẽ phải gọi vốn cổ phần mới. Vì vậy, theo họ chi phí vốn phải bằng chi phí của cổ phần thông thường.

– Lãi suất là chi phí được phép trích ra, nên lãi suất sau thuế phải trả có thể thích hợp với trường hợp này. Các công ty có thể lựa chọn cơ cấu vốn để tối thiểu hoá chi phí chung của vốn khi tiến hành lựa chọn. Chi phí vốn được sử dụng làm tỷ lệ chiết khấu trong quá trình tính toán giá trị hiện tại ròng thu được từ các dự án mới và so sánh với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của dự án.

Công thức tính chi phí vốn

Có thể tính chi phí vốn cho một công ty bằng cách lấy số bình quân gia quyền của chi phí trả cho mỗi loại hàng hoá tư bản. Quyền số được sử dụng ở đây là tỷ trọng giá trị của mỗi loại chứng khoán chia cho tổng giá trị các loại chứng khoán mà công ty đã phát hành như cổ phần thông thường, cổ phần ưu đãi và nợ dài hạn. Những chi phí gia quyền này được cộng lại với nhau.

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd *(1-Tc)

Re = chi phí vốn cổ phần

Rd = chi phí sử dụng nợ

E = giá trị thị trường của tổng vốn cổ phần

D = giá trị thị trường của tổng nợ

V = Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp

Tc = thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí vốn trong tiếng Anh là Cost of capital.

Một số từ vựng có liên quan:

– Avoidable Costs /əˈvɔɪ.də.bəl kɒst/: Chi phí có thể tránh được

– Capital Expenditure /ˈkæp.ɪ.təl ɪkˈspen.dɪ.tʃər/: Chí phí vốn hóa

– Differential Costs /ˌdɪf.əˈren.ʃəl kɒst/: Chi phí khác

– Non – Relevant Variable Costs /ˌnɒn-ˈrel.ə.vənt ˈveə.ri.ə.bəl kɒst/: Chi phí biến đổi không liên quan

– Opportunity Costs /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti kɒst/: Chi phí cơ hội

– Relevant Costs /ˈrel.ə.vənt kɒst/: Chi phí liên quan

– Replacement Costs /rɪˈpleɪs.mənt kɒst/: Chí phí thay thế

– Sunk Costs /sʌŋk kɒst/: Chi chí chìm

– Revenue Expenditure /ˈrev.ən.juː ɪkˈspen.dɪ.tʃər/: Chi phí tạo doanh thu

– Capital Income /ˈkæp.ɪ.təl ˈɪn.kʌm/: Thu nhập từ vốn

– Direct Consequence Of A Decision /daɪˈrekt ˈkɒn.sɪ.kwəns əv ə dɪˈsɪʒ.ən/: Hệ quả trực tiếp của quyết định

– Non – Current Asset /ˌnɒn ˈkʌr.ənt ˈæs.et/: Tài sản dài hạn

– Self Constructed Asset /self kənˈstrʌkt ˈæs.et/: Tài sản tự xây dựng

2. Về chi phí vốn của chủ sở hữu:

Khái niệm chi phí vốn của chủ sở hữu

Chi phí vốn chủ sở hữu là một tỷ lệ lợi nhuận dự kiến của các cổ đông đang nắm giữ một phần rủi ro trong kinh doanh, từ đó người ta gọi nó là giá rủi ro mà họ có.

Nguồn tiền khi được giải ngân tại các doanh nghiệp vào các mục đích khác nhau . Thì các cổ đông trong doanh nghiệp sẽ là người chịu sử rủi ro khi đầu tư, Rủi ro này được tính theo tỷ lệ phần trăm của mỗi cổ đông chứ không chia đều tỉ lệ rủi ro. Đây cũng được coi là lợi nhuận dự kiến của cổ đông. Lợi nhuận có được là khi công ty đầu tư và phát triển sử dụng chi phí vốn hợp lý.

Đặc điểm của chi phí vốn của chủ sở hữu

Chi phí vốn chủ sở hữu là tỷ lệ lợi nhuận dự kiến ​​của các cổ đông đang nắm giữ một phần rủi ro trong kinh doanh do đó, nó là giá rủi ro mà họ có. Tỉ lệ lợi nhuận được định nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận tổng cộng:

  • Tỷ giá trở lại trong giai đoạn = (Cổ tức + Tăng giá cổ phần) / (Mở giá cổ phiếu)

Nguy cơ các công ty có thể được chia thành các nguy cơ cụ thể (còn được gọi là không-có hệ thống) và không đặc hiệu có nguy cơ (cũng được gọi là hệ thống). Khi các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa rủi ro cụ thể nhưng không thể thoát khỏi nguy cơ không đặc hiệu, nó là chỉ có nguy cơ không diversifiable rằng họ nên mong đợi để được bồi thường. Đây là chi phí vốn chủ sở hữu.

Một cách tiếp cận chung để ước tính chi phí của vốn chủ sở hữu của một công ty được trích dẫn là có một cái nhìn lịch sử, tính toán tỷ lệ lợi nhuận của cổ phiếu công ty và trung bình theo thời gian. Có tranh cãi trong giới học viện và giữa các học viên cho dù đó là tốt hơn để sử dụng một số học hoặc trung bình hình học.

Một trung bình hình học là thích hợp hơn để mô hình hành vi của nhà đầu tư mua-và-giữ, trong khi trung bình số học tốt hơn miêu tả một năm đầu tư chân trời. Trung bình hình học cũng có lợi thế mà, không giống như trung bình số học, nó là thiên vị của các đơn vị đo lường (ngày, tuần, tháng). Lưu ý rằng trung bình số học thông thường 2% điểm cao hơn mức trung bình hình học. Vì không có sự đồng thuận giữa các học viên, một cách tiếp cận thực dụng để lấy trung bình giữa số học và hình học trung bình.

Mặc dù trở về lịch sử cung cấp một phương pháp tiếp cận thuận tiện, họ có hai nhược điểm chính:

  • chi phí vốn chủ sở hữu trong tương lai không nhất thiết phải giống như chi phí trong quá khứ như là nguy cơ của các doanh nghiệp của một công ty có thể được thay đổi theo thời gian và giá rủi ro dự kiến ​​của các cổ đông cũng được thay đổi theo (dài thời gian của) thời gian
  • chi phí rủi ro của một dự án cá nhân là không giống như các chi phí rủi ro cho công ty như một toàn bộ, đại diện cho một trung bình trên tất cả các dự án và các doanh nghiệp công ty được tham gia vào.

Đối với một công ty không trích dẫn, dự án một cá nhân, có thể có một công việc xung quanh để tìm một công ty được trích dẫn với một cấu trúc nguy cơ tương tự và sử dụng nó như một proxy. Cả hai công ty nên có một chi phí tương tự như không có sử dụng vốn vay của vốn chủ sở hữu. Tìm một proxy là không phải lúc nào cũng có thể mặc dù. Trong trường hợp cực đoan, nó là cần thiết để lấy được các chi phí của vốn chủ sở hữu từ một mô phỏng Monte Carlo được áp dụng sau khi đã xác định những điều không chắc chắn quan trọng trong các thông số đầu vào và biến động của họ.

Ước tính chi phí của vốn chủ sở hữu

Thách thức ở đây là để tìm thấy một mô hình cho các chi phí hướng tới tương lai của vốn chủ sở hữu. Một ý tưởng là để thể hiện chi phí của vốn chủ sở hữu như một chức năng của các thông số kinh tế vĩ mô đang thay đổi theo thời gian và có thể được dự báo, đặc biệt là lãi suất phi rủi ro và phí bảo hiểm rủi ro thị trường, để lấy được một biện pháp của các nguy cơ nội tại của doanh nghiệp. Thực hiện một phân tích hồi quy lịch sử chống lại các thông số thay đổi cho phép chúng tôi để lấy được ước tính cho các thông số đặc trưng cho doanh nghiệp và rộng rãi liên tục theo thời gian.

Mô hình phổ biến nhất được sử dụng trong thực tế là mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Điều quan trọng là để được rõ ràng rằng đây là một mô hình. Có nhiều mô hình khác có sẵn ví dụ Mô hình giá Arbitrage (APM), regresses lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không phải trên một yếu tố duy nhất, rủi ro thị trường cao cấp, nhưng trên một số lượng lớn các chỉ số kinh tế vĩ mô. Những mô hình này là phức tạp hơn để áp dụng và đi vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Các tiểu bang CAPM rằng tỷ lệ dự kiến ​​trở lại của một tài sản nhất định có thể được thể hiện như là tổng của một thị trường rủi ro tỷ giá và yếu tố nguy cơ tài sản, chính nó là một chức năng của phí bảo hiểm rủi ro thị trường. Nó( ) chỉ định giá trị kỳ vọng của một biến.

  • Nó(rtài sản) = E(rf) + ßtài sản x [ Nó(rthị trường)-Nó(rf) ].

Nó(rthị trường)-Nó(rf) là giá trị kỳ vọng của thị trường bảo hiểm. Giả sử rằng ßtài sản thay đổi chậm theo thời gian, giá trị của phiên bản beta tài sản có thể thu được bằng cách suy thoái tỷ lệ lịch sử trở lại của tài sản trên tỷ lệ rủi ro thị trường miễn phí và phí bảo hiểm rủi ro thị trường. Theo định nghĩa, cho danh mục đầu tư thị trường, tỷ lệ dự kiến ​​của E trở lại(rtài sản) bằng E(rthị trường) để các phiên bản beta thị trường là bằng một.

Vẻ đẹp của mô hình CAPM là một tài sản của một nguy cơ nhất định, chúng tôi chỉ có ước lượng một tham số, beta, và sau đó dự báo các thông số thị trường khác, hy vọng dễ dàng hơn để dự báo, để lấy được một chi phí hướng tới tương lai của vốn chủ sở hữu tài sản. Lưu ý rằng các thông số thị trường khác nhau từ nước này sang nước khác mặc dù.

Khi phiên bản beta cao hơn một, sau đó tài sản được cho là có nhiều biến động thị trường, và ngược lại, khi phiên bản beta thấp hơn một, nó là ít biến động. Ngành công nghiệp dễ bay hơi: thiết bị viễn thông, vận tải hàng không, ô tô nhà sản xuất, ngân hàng đầu tư. Những người ít biến động: thực phẩm kinh doanh, tiện ích công ty, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng tư nhân.

Như vậy, chi phí vốn là quan điểm sự đánh giá nhận xét để làm tiền đề cho việc đầu tư cung cấp nguồn vốn để hoạt động cho các dự án. Hay hiểu một cách khác chính là để đánh giá được những rủi ro trong quá trình đầu tư và khi làm điều này các nhà đầu tư cần phải nắm trước được những rủi ro.