Tổng hợp các bước tụng kinh tại gia hot nhất hiện nay 2023

Đồng quỳ xuống chắp tay, cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Rất nhiều chúng sanh trong địa ngục và loài quỷ thần, nhờ nghe kinh mà minh lý, biết lỗi, ăn năn hối hận những tội mà mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát chân tâm sám hối này, mà họ được thoát khỏi ác đạo, sanh lên cõi trời người.

Thờ Phật và tụng kinh như nào cho đúng?

Hiện nay có một số kẻ tung tà kiến mê hoặc người, tung lắm thuyết hồ đồ. Chẳng hạn như nói: Tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là: Cho dù bạn ngụ tại từng chót bẹt của chung cư thì cũng nên thờ Phật! Bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên.

Lại có người bảo: Buổi tối không nên tụng Kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó. Còn có thuyết khẳng định: Chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào 3-5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói: Tụng kinh ở nhà mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, … Quả thực là có vô số những tà lý, tà thuyết do người hồ đồ nói xằng tụng bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Ngàn vạn lần bạn chớ nên tin!

Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật pháp như thế cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói: Kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa khi người giữ ngũ giới tụng kinh tại nhà, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói: Tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết pháp là để giăng thòng lọng làm hại người sao?

Tụng kinh tại nhà như nào cho đúng?

Tôi học Phật đã hai mươi năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh tại nhà. Tôi tụng Kinh Địa Tạng mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt. Vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý, sẽ thu được lợi ích. Nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được lìa khổ được vui đầu thai cõi thiện, vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ?

Còn có Vi đà Bồ tát, Thiên long bát bộ cùng Hộ pháp thần vương, chư quỷ thần…Tất cả đều bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán, hay thiên ma ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần.

Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh tại nhà cho chúng sinh nghe. Trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi.

Tu hành quý ở chỗ trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như ở nhà tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng, mong có cảm ứng liền. Đây là tính tham lam ích kỷ, nên loại trừ.

Cách tụng kinh tại nhà

Chỉ cần bạn ăn chay, dẫu nhà chưa có bàn thờ Phật vẫn tụng kinh được. Chủ yếu là tắm gội sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh không tạp niệm. Chuông khánh có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao. Bạn ngồi hoặc quỳ mà tụng kinh tùy theo sức của mình. Người nào nếu có thể ăn chay giữ giới, lại nguyện vì pháp giới chúng sanh mà tụng kinh, thì thân sẽ phát ra lớp kim quang mỏng. Lúc lạy Phật có Phật quang chiếu đến hộ thân, nên chiêu cảm vô số chúng sanh bái lạy cùng. Hễ họ đến nghe kinh, thính pháp, bái sám Phật, đều sẽ được tái sanh lên cõi người. Đến lúc trưởng thành sẽ được gặp Phật pháp mà tu học.

Triệu thỉnh thân gia quyến thuộc nhiều kiếp

Trước khi tụng kinh, ta nên âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật, dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc. Xem như là đã kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh với Phật. Thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến, hiện diện tại đạo tràng. Nếu họ phát tâm chịu nghe kinh, sám hối lễ Phật, thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự, nên họ đối với bạn sinh tâm cảm kích khôn cùng, nhân đây có thể phát sinh tác dụng hóa giải oán hận. Thông thường tại các pháp hội lớn nhỏ, hay ngay trước Phật đường nhà mình (khi chúng ta tụng kinh lễ Phật, sám hối, bạn vẫn có thể mời thỉnh họ tham gia), dần dần bạn sẽ phát hiện ra:

Người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các oán thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin vui (tha thứ) trong mộng

Tụng kinh nghiệp sẽ được chuyển dần

Có nhiều người, trước khi tin Phật thì không bị gì. Nhưng sau khi thờ Phật trì giới tụng kinh thì phát chướng duyên hoặc bệnh tật. Đây chính là: “Hậu báo chuyển thành tiền báo”. Nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, quả nặng chuyển thành quả nhẹ. Và “Trọng báo đang chuyển thành khinh báo” chính nhờ họ lễ Phật, niệm Phật mà được tiêu nghiệp.

Tụng kinh tại nhà như nào cho đúng?

Chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận mình. Chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo. Chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này. Lại thường vì chúng sinh tụng kinh niệm Phật, thì chúng sinh đều lìa khổ được vui. Tội nghiệp của bạn đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ.

*Lưu ý: Không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng mà sinh tâm nghi ngờ đối với Phật pháp. Phải biết ta có vô biên các loại ác nghiệp, không thể một sớm một chiều mà tiêu hết được. Cần phải kiên trì tụng kinh tại nhà. Bởi chỉ có cái tâm vị tha, vì chúng sinh không vì mình, mới là tâm đại từ bi. Theo đó nghiệp chướng dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui.

Có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn. Sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện: Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ, được cảm ứng dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác, làm chướng ngại người. Chỉ cần đừng thối tâm, cứ kiên nhẫn qua một thời gian, thì sự nghiệp gia đình thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan.

Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến “Chú Đại Bi” gia trì vào thuốc mà uống sẽ thấy có hiệu quả.

Tụng kinh tại nhà phải chí tâm

Thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật, thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn. Hiện tại, sau khi học Phật mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay, thì cần phải dùng tâm “luôn nhận lỗi mình chớ bàn lỗi người để ứng phó. Bởi lỗi người tức là lỗi ta, hãy xem tất cả là Bồ tát, mình thực sự là phàm phu”.

Tụng kinh tại nhà nên quỳ tụng

Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật. Tụng 3, 7, 21 hoặc 49 hay 108 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi: “Muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này”, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ đối phương nên đời này phải trả.

Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này: Bạn vì họ ngồi tụng một bộ Kinh Địa Tạng thì giống như cho họ hai mươi vạn tiền. Còn nếu quỳ tụng một bộ Kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ hai trăm vạn. Nếu như nhà không có Phật đường thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn. Thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh.

Cố gắng tập trung khi tụng kinh tại nhà

Lúc tụng kinh nên dốc sức điều phục mình, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn. Nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay. Tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa. Điều này chiêu cảm nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh, công đức sẽ càng lớn. Giống như đồng một trường diễn giảng, hễ xuất vé cho người đến nghe càng đông thì thu nhập càng cao. Tất nhiên người không có điều kiện nhiều, chỉ cần ở tại nhà tụng kinh thì cũng gieo lợi ích rất rộng.

Phải nhớ lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận người, điều này cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu ở trước mặt bạn, thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn.

Giống như bạn trả nợ cho người, nhưng hoàn tiền với thái độ xấu, còn rủa sả họ mấy câu nữa. Vậy bạn nghĩ xem, họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành, vừa tụng kinh đã phát sinh chuyển biến, bởi vì Phật nói “tất cả duy tâm tạo”.

Tụng kinh tại nhà cần đặc biệt lưu ý

Phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn. Ít nhất trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng: Người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Cho dù họ chỉ ăn ngũ tân thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh, thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi, thảy đều lánh xa.

Do ăn hành, tỏi, hẹ các thứ ngũ tân, khiến miệng hôi. Khi tụng kinh không có chúng sinh đến nghe nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh, bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối họ không chịu nổi. Hơn nữa lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại, nếu có chút phân tán, phải lập tức kéo về. Bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ. Phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành.

Nên một lần xem Kinh Lăng Nghiêm

Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật. Tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc “Kinh Thủ Lăng Nghiêm” do ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, tôi chăc rằng bạn sẽ ưa thích Phật pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này. Thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được “hỏa nhãn kim tinh”. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên nếu có chút sai lệch thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt.

Hãy một lần thử tụng kinh tại nhà

Hằng ngày những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng Kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh. Nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổ nạn lớn gì chưa thể giải quyết: Chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi. Thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật pháp là thuốc hay vi diệu, mà bạn không cần tốn tiền nộp phí chữa trị.

Ở nhà nên tụng kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường, trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác của người đời này lẫn đời sau. Mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh hoàng, hồi đầu dứt ác hành thiện. Nếu có thể từ đó thệ giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh tu hành tinh tấn, sẽ càng thu được lợi ích lớn.

Hãy biết tự lo cho mình: Ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng

Chúng ta hiện đang khỏe mạnh nên dốc lòng học Phật tu hành. Đừng ỷ y phút lâm chung sẽ có con cái siêu độ giùm cho. Dù con cái chí hiếu hết lòng tổ chức lễ tụng kinh siêu độ. Nhưng nên nhớ kỹ công đức có bảy phần, bản thân người được hồi hướng chỉ hưởng một phần. Vì vậy, phải lợi dụng cơ hội mình đang còn khỏe mạnh mà nỗ lực tự tu. Lo tụng kinh sám hối, dùng tiền của chính bản thân bỏ ra phóng sinh, in kinh, tạo công đức v.v…Như vậy thu hoạch sẽ trọn vẹn, chắc chắn hơn.