Dữ liệu kí tự là gì? Cho ví dụ?Hãy nêu cách chọ 1ô , 1hàng , 1cột – Hoc24

Câu 1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tinh.

A. Microsoft word B.Microsoft excel C. Microsoft power point D. Microsoft access

Câu 2. Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng.

A. H1…H5 B.H1:H5 C.H1-H5 D.H1->H5

Câu 3. Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột B. Tên của hàng C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý nào đúngể

Câu 4. Thanh công thức dùng để :

A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn D. Cả 3 ý trên

Câu 5. Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

C. Tính toán ra kết quả sai

D.Công thức nhập sai

Câu 6. Để sửa dữ liệu ta:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa B. Nháy nút chuột trái

C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D. Nháy nút chuột phải

Câu 7. Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

A.FileOpen B. FileNew C. FileSave D. FileExit

Câu 8. Trong các công thức sau công thức nào viết đúng:

A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B.=SUM(A1,A2,A3,A4) C.=sum(A1;A4) D.=Sum(A1-A4)

Câu 9. Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào viết sai:

A. =Average(A1:A5) B.=SUM(A1:A5)/5 C. =Average(A1:A5)/5 D.=(A1+A2+A3+A4)/5

Câu 10.Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây

A. E3+F7*10% B. (E3+F7)*10% C.=(E3+F7)*10% D.=E3+(F7*10%)

Câu 11. Để thêm 1 cột trên trang tính ta thực hiện như sau:

A.Insert/ Rows B. Insert/ Columns C. Table/ Columns D. Table/ Rows

Câu 12. Muốn xóa 1 hàng hoặc 1 cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây

A.Edit/ clear B. Edit/ paste C. Edit/ cut D. Edit/ Delete

Câu 13. Loại dữ liệu nào sau đây được căn lề trái trong ô tính

A. Dữ liệu số B. Dữ liệu kí tự C.Dữ liệu kiểu ngày tháng D. Dữ liệu hàm

Câu 14. Một bảng tính có thể bao gồm;

A. 1 trang tính B. 2 trang tính C. 3 trang tính D.Nhiều trang tính

Câu 15. Phần mềm Typing Test dùng để:

A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón B. Học địa lí thế giới

C. Học toán học D. Học vẽ hình hình học động

Câu 16. Cho biết kết quả của hàm=Average(4,!0,16)

A. 10 B. 30 C. 16 D. 4

Câu 17. Để thoát khỏi màn hình Excel ta chọn cách nào sau đây

A. File/ Open B. File/ Save C. File/ Exit D. File/ Print

Câu 18. Địa chỉ ô B3 nằm ở

A. Cột B, cột 3 B. Dòng B, cột 3 C. Dòng B, dòng 3 D. Cột B, dòng 3

Tự luận:

1) Nêu các thành phần chính của trang tính

2) Nêu cách nhập công thức và cách nhập hàm

3) Nêu cách nhập ô, chọn hàng, chọn cột, chột một khối

4) Nêu các bước điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm cột(hàng), xóa cột(hàng), sao chép và di chuyển dữ liệu

5) Nêu các thao tác để chèn thêm cột, thêm hàng

6) Cho bảng tính:

ABCDEFG

1

2SttHọ và tênTHCBWordExcelTổng điểmTrung bình

31Nguyễn Hảo Hớn108.58??

42Trần Lạc Gia798.5??

53Lý Nhược Đồng986.5??

64Mai Trúc Lõm985??

75Nguyễn Thị Thùy7910??

86Trần Mai Lan765??

97Lý Thanh Thanh6.59.57??

10 Điểm cao nhất?????

11 Điểm thấp nhất?????

Yêu cầu:

a) Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất( tại C10, C11, D10, D11, E10, E11)

b) Dùng hàm để tính tổng 3 môn của học sinh tại ô F3

c) Dùng hàm để tính tổng trung bình của các môn tại ô G3

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Vào Bếp

Recommended For You