Toán lớp 4 chia cho số có một chữ số – Dạng bài hay gặp nhất

toán lớp 4 chia cho số có một chữ số

Để học tốt bài học chia cho số có một chữ số, baiontap.com gửi đến các em phương pháp giải toán lớp 4 chia cho số có một chữ số dễ hiểu nhất. Các em cùng theo dõi nhé !

I. Hướng dẫn cách chia cho số có một chữ số

– Thực hiện phép chia từ trái sang phải.

– Lấy lần lượt từng đơn vị số của số bị chia để chi cho số chia.

– Nếu số đó nhỏ hơn số chia, ta tiếp tục lấy thêm số kế bên phải của nó để chia.

Ví dụ:

1) 127652 : 2 = ?

toán lớp 4 chia cho số có một chữ số

– Số bị chia là : 127652

– Số chia là: 2

Thực hiện phép chia từ trái sang phải, lấy lần lượt từng số chia cho 2.

Hướng dẫn:

Ta lấy 1 chia 2, nhưng vì 1 < 2 nên phải lấy thêm số kế bên phải của 1 là 2;

Như vậy 12 chia 2 được 6, viết 6;

6 nhân 2 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7.

7 chia 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 chia 2 bằng 8, viết 8

8 nhân 2 bằng 16 ; 16 trừ 16 bằng 0, viết 0

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 tức là 5

5 chia 2 bằng 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4 ; 5 trừ 4 bằng 1 ; viết 1

– Hạ 2 xuống, ta được số 12

12 chia 2 bằng 6, viết 6

6 nhân 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 ; viết 0

Kết luận: 127652 : 2 = 63826

2) 245637 : 4 = ?

– Số bị chia là : 245637

– Số chia là: 4

Thực hiện phép chia từ trái sang phải, lấy lần lượt từng số chia cho 4.

Hướng dẫn:

– Ta lấy 2 chia 4, nhưng vì 2 < 4 nên phải lấy thêm số kế bên phải của 2 là 4;

Như vậy 24 chia 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 tức là 5.

5 chia 4 bằng 1, viết 1

4 nhân 1 bằng 4 ; 5 trừ 4 bằng 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 chia 4 bằng 4, viết 4

4 nhân 4 bằng 16 ; 16 trừ 16 bằng 0, viết 0.

– Hạ 3 xuống, ta được số 03 tức là 3.

3 nhỏ hơn 4 nên không thể chia

Hạ tiếp số 7 xuống, ta được 37

37 chia 4 bằng 9, viết 9

9 nhân 4 bằng 36 ; 37 trừ 36 bằng 1, viết 1.

Kết luận: 245637 : 4 = 6149 (dư 1)

II. Một số lưu ý khi thực hiện chia cho số có 1 chữ số

– Khi chia cho số có 1 chữ số ta đặt tính rồi tính

– Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải

– Phép chia sau khi chia hết số bị chia mà vẫn còn số dư thì phép chia đó là phép chia có dư

– Trong phép chia, số dư bằng 0 thì phép chia là phép chia hết, số dư khác 0 thì phép chia là phép chia có dư

– Trong phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia

III. Bài tập vận dụng chia cho số có một chữ số :

1. Đặt tính rồi tính:

a. 274896 : 2

– Ta lấy 2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7

7 chia 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

– Hạ 4 xuống, ta được số 14

14 chia 2 bằng 7, viết 7

7 nhân 2 bằng 14 ; 14 trừ 14 bằng 0, viết 0

– Hạ 8 xuống, ta được số 08 tức là 8

8 chia 2 bằng 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0 ; viết 0

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 tức là 9

9 chia 2 bằng 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8 ; 8 trừ 9 bằng 1 ; viết 1

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 chia 2 bằng 8, viết 8

8 nhân 2 bằng 16 ; 16 trừ 16 bằng 0 ; viết 0

Kết luận: 274896 : 2 = 137448

b. 209457 : 5

– Ta lấy 2 chia 5, nhưng vì 2 < 5 nên phải lấy thêm số kế bên phải của 2 là 0;

Ta có 20 chia 5 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 tức là 9

9 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4

– Hạ 4 xuống, ta được số 44

44 chia 5 bằng 8, viết 8

8 nhân 5 bằng 40 ; 44 trừ 40 bằng 4, viết 4

– Hạ 5 xuống, ta được số 45

45 chia 5 bằng 9, viết 9

9 nhân 5 bằng 45 ; 45 trừ 45 bằng 0 ; viết 0

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7

7 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 7 trừ 5 bằng 2 ; viết 2

– 2 không thể chia cho 5 được nữa nên 2 chính là số dư

Kết luận: 209457 : 5 = 41891 (dư 2)

2. Người ta đổ một thùng nước chứa 23848 lít nước bào 4 bình nước. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước.

Hướng dẫn:

Số lít nước mỗi bình nước nhỏ chứa là:

23848 : 4 = 5962 (lít nước)

Đáp số: 5962 lít nước

IV. Bài tập tự luyện toán lớp 4 chia cho số có một chữ số

Sau khi đã nắm bắt kiến thức cùng với cách thức để giải các bài toán liên quan đến phép chia số cho một chữ số, SGK Toán 4, trang 77

1. Đặc tính rồi tính:

a. 278157 : 3 = 92719

304968 : 4 = 76242

408090 : 5 = 81618

b. 158735 : 3 = 52911 (dư 2)

475908 : 5 = 95181 (dư 3)

301849 : 7 = 43121 (dư 2)

2. Người ta đổ đều 128610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn:

Số lít xăng mỗi bể chứa là:

128610 : 6 = 21435 (lít)

Đáp số: 21435 lít xăng

3. Người ta xếp 187259 cái áo vào hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Hướng dẫn:

Ta thực hiện phép chia:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

V. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 chia cho số có một chữ số

Để có thể nằm rõ hơn về dạng bài tập phép chia cho sô một chữ số, ta cùng đến phần luyện tập, SGK Toán 4, trang 78

1. Đặc tính rồi tính:

a. 67494 : 7 = 9642

42789 : 5 = 8557

b. 359361 : 9 = 39929

238057 : 8 = 29757 (dư 1)

2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a. 42506 và 18472

Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b. 137895 và 85287

Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608

Số bé là: 52608 : 2 = 26304

Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn:

Số toa xe lửa chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

4. Tính bằng hai cách:

a. (33164 + 28528) : 4

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

b. (403494 – 16415) : 7

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297

V. Lời Kết:

Baiontap.com hy vọng tất các các em học sinh đều hiểu bài và cách thức làm bài toán lớp 4 chia cho số có một chữ số.

Chúc các em học tập thật tốt !

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Gia Đình

Recommended For You