Các toán tử trong Visual Basic (Operators) – Freetuts

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các toán tử trong Visual Basic, đây là những toán tử thường dùng và rất quan trọng trong lập trình mà hầu như ngôn ngữ nào cũng có.

test php

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính toán, giải quyết nhiều bài toán khác nhau từ đơn giản đến phức tạp.

Mình sẽ liệt kê ra 5 loại toán tử trong VB, đó là toán tử gán, toán tử số học, toán tử logic, toán tử so sánh, và cuối cùng là toán tử ghép nối.

1. Toán tử số học trong Visual Basic

Trong Visual Basic, toán tử số học được dùng để thực hiện các phép tính số học cơ bản như cộng, trừ, chia, v.v. dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bảng sau liệt kê các loại toán tử số học khác nhau có sẵn trong Visual Basic.

Toán tử Mô tả (a = 6, b = 3) + Cộng hai vế a + b = 9 – Trừ hai vế a – b = 3 * Nhân hai vế a * b = 18 / Chia hai vế a / b = 2 Chia lấy phần nguyên a b = 2 Mod Chia lấy phần dư. a Mod b = 0 ^ Lũy thừa. a ^ b = 216

2. Toán tử gán trong Visual Basic

Trong Visual Basic, các toán tử gán được dùng để gán một giá trị cho một biến.

Bảng sau liệt kê các loại toán tử gán khác nhau có sẵn trong Visual Basic.

Toán tử Ví dụ = a = 10 += a += 10 <=> a = a + 10 -= a -= 10 <=> a = a – 10 *= a *= 10 <=> a = a * 10 /= a /= 10 <=> a = a / 10 = a = 10 <=> a = a 10 ^= a ^= 10 <=> a = a ^ 10

Kể từ toán tử thứ 2 trở đi thì đó là cách ghi tắt, nó sẽ thực hiện toán tử trước rồi mới đến toán tử gán.

Ví dụ a += b thì thực hiện phép cộng trước, sau đó gán kết quả vào a: a = a + b.

3. Toán tử logic trong Visual Basic

Trong Visual Basic, toán tử logic / Bitwise dùng để thực hiện phép toán logic giữa hai toán hạng như AND, OR, v.v. dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Toán tử Logical / Bitwise sẽ luôn làm việc với biểu thức Boolean (đúng hoặc sai) và trả về giá trị Boolean.

  • Đúng => True
  • Sai => False

Bảng sau liệt kê các loại toán tử logic / bitwise khác nhau có sẵn trong Visual Basic

Toán tử Mô tả (a = True, b = False) And Trả về true nếu cả hai vế trái và phải đều true, Ngược lại trả về false. a And b = False Or Trả về true nếu vế phải hoặc trái true, Trả về false khi cả hai vế đều false a Or b = True Not Phủ định lại giá trị. Nếu biểu thức true thì trả về false Nếu biểu thức false thì trả về true Not(a And b) = True Xor Trả về true nếu một trong hai vế trái và phải true. a Xor b = True

4. Toán tử so sánh trong Visual Basic

Trong Visual Basic, các toán tử so sánh dùng để xác định xem hai toán hạng được xác định có bằng nhau, lớn hơn hay nhỏ hơn, v.v. hay không ,dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Bảng sau liệt kê các loại toán tử so sánh khác nhau có sẵn trong Visual Basic.

Toán tử Mô tả (a = 10, b = 5) < Bé hơn a < b = False <= Bé hơn hoặc băng.f a <= b = False > Lớn hơn a > b = True >= Lớn hơn hoặc bằng a >= b = True = So sánh bằng a = b = False <> So sánh không bằng a <> b = True

5. Toán tử ghép nối trong Visual Basic

Trong Visual Basic, các toán tử nối dùng để nối các toán hạng dựa trên các yêu cầu của chúng ta.

Bảng sau liệt kê các loại toán tử nối khác nhau có sẵn trong Visual Basic.

Toán tử Mô tả (a = Hello, b = World) & Nó sẽ nối hai biểu thức đã cho. a & b = HelloWorld + Nó được sử dụng để thêm hai số hoặc nối hai biểu thức chuỗi a + b = HelloWorld

Trên là danh sách những toán tử thường dùng trong Visual Basic. Vẫn còn một số toán tử khác nhưng mình không đề cập đến trong bài, nếu sau này có dùng tới thì mình sẽ giải thích kỹ hơn ngay lúc đó.