Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo | Luật sư bảo hộ quyền lợi, tư vấn pháp luật

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Khi giải quyết công việc liên quan đến các chi phí được miễn giảm cũng như một số chính sách được nhà nước ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cần làm đơn gửi kềm theo hồ sơ để được hỗ trợ.

Mục lục:

  1. Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo
  2. Mẫu đơn xin xác nhận hộ cận nghèo
  3. Điều kiện công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo

1. Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Download – tải: Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..…., ngày……tháng……năm 20……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi UBND xã, (phường): ……………………………………………..

Tôi tên là: ………………..Sinh ngày:……………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay:………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin được chính quyền xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………Gia đình thuộc diện: (Chính sách, Vùng sâu , Hộ nghèo) …………………………

Họ tên cha:……………………………..Sinh ngày: …………………….

Địa chỉ hiện nay:……………………… Nghề nghiệp:…………………..

Họ tên mẹ:……………………… Sinh ngày………………………

Địa chỉ hiện nay:……………………… Nghề nghiệp:…………………..

Gia đình hiện có………………………anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.Số người còn đang đi học:

Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:………… Đại học……………

Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………………………………………………………………….…

Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

Lý do xin xác nhận: ……………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày……… tháng …… năm 20……..

Xác nhận của chính quyền

Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

——————————————————————————-

2. Mẫu đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

Download – tải: Mẫu đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã(phường)…………………………………;

– Ban Xóa đói giảm nghèo xã (phường)……………….……….;

– Căn cứ quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg;

– Căn cứ tình hình thực tế;

Tôi là:……………………………………… Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ………………..……..Cấp Ngày:………….….Nơi cấp:…………………………..………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận:……………………………….………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Đối chiếu hoàn cảnh gia đình tôi với quy định tạ Khoản 2, Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, tôi thấy gia đình mình thuộc hộ cận nghèo)

Vậy nên tôi làm đơn này kính đề nghị các quý cơ quan cấp giấy chứng nhận hộ cận nghèo cho gia đình tôi để………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xác nhận hộ cận nghèo:Lý do xin xác nhận: (Trình bày hoàn cảnh của gia đình mình). Ví dụ: Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Vợ tôi sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng nhọc. Các con tôi còn nhỏ, cháu lớn nhất đang học lớp…… Trong gia đình chỉ có tôi là lao động chính. Công việc không ổn định nên thu nhập mỗi tháng của gia đình tôi luôn ở mức dưới 1.000.000 đồng/ tháng. Đời sống rất bấp bênh.

» Mẫu đơn xin miễn giảm án phí vụ án dân sự

3. Điều kiện công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các yếu tố liên quan chặt chẽ đến việc xét duyệt đối tượng hộ nghèo ở tỉnh hiện nay như sau :

  1. Chuẩn hộ nghèo: Thu nhập từ 1.000.000 đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực nông thôn; từ 1.200.000 đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực thành thị.
  2. Chuẩn hộ cận nghèo: Thu nhập từ 1.001.000 đồng đến 1.300.000 đồng/người/tháng cho khu vực nông thôn; từ 1.201.000 đồng đến 1.560.000 đồng/người/tháng cho khu vực thành thị.
  3. Các hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh tiếp tục được thụ hưởng thêm hai năm các chính sách như hộ nghèo, gồm: Tín dụng; bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông – khuyến công. Đảm bảo tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm không vượt quá 2%.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo có sự khác biệt như sau :

  1. Hộ nghèo thành phố: Là những hộ dân thành phố (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 1 hoặc cả 2 tiêu chí và được chia theo 03 nhóm hộ để tổ chức thực hiện các chính sách tác động hỗ trợ giảm nghèo theo thứ tự ưu tiên như sau:

Tiêu chí

Hộ nghèo nhóm 1

Hộ nghèo nhóm 2

Hộ nghèo nhóm 3

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống

Từ 28 triệu đồng/người/ năm trở xuống

Trên 28 triệu đồng/người/năm (không nghèo thu nhập)

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Từ 40 điểm trở lên

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

Từ 40 điểm trở lên

Hộ cận nghèo thành phố: Là những hộ dân thành phố (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng) có 2 tiêu chí sau:

Tiêu chí

Hộ cận nghèo

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

» Giấy tờ để được trợ giúp pháp lý miễn phí

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Tư vấn

Recommended For You